Założyciel startupu (founder) – kluczowy dla inwestora.

Założyciel w startupie najważniejszy dla inwestora Mariusz Malec PEC

Założyciel czy założyciele startupu to kluczowy element każdego projektu inwestycyjnego. W zależności od specyfiki startupu i momentu rozwoju firmy rola założyciela startupu będzie oscylowała od ważnej do bardzo ważnej.

Wielu inwestorów twierdzi, że zna wiele dobrych projektów do realizacji, ale niewielu dobrych założycieli.

Można wręcz powiedzieć, że zapotrzebowanie ze strony funduszu VC dotyczy przede wszystkim osób zdolnych zrealizować cele projektu.

Często założyciela określa się w Polsce używając nazwy angielskiej, czyli founder.

Na stronie Startowej zamieściłem listę ważniejszych tekstów z bloga. Dla ułatwienia, listę podzieliłem na kategorie.

Znajdują się tam również inne teksty z zakresu inwestycji w startup, a w tym na przykład:

O decyzjach, które powinny zostać podjęte przez założyciela przed wyborem inwestora pisałem również w Darmowym e-Kursie „Zanim pozyskasz inwestora”.

Specyfikę działania aniołów biznesu przedstawiłem w Anioły biznesu (business angels). Jak działają? Gdzie szukać?

Może zainteresują dwa teksty Marka Zmysłowskiego, które przedstawiłem w Marek Zmysłowski – Polak, który buduje firmy w Afryce.

Założyciel startupu – oczekiwania inwestora

Inwestor ma dwa główne oczekiwania wobec założyciela startupu. Polegają one na tym, że założyciel (founder):

 • doprowadzi do realizacji przedstawianego przez niego planu rozwoju,
 • będzie w stanie w dostosować plan rozwoju w ramach ciągłej konfrontacji z rynkiem na etapie wdrażania.

Zanim przejdę dalej, odniosę się w kilku słowach do wspomnianych oczekiwań po stronie inwestora.

Założyciel startupu to kluczowy element realizacji planu rozwoju

Od założyciela startupu zależy sukces realizacji planu rozwoju. Bez „dobrego” założyciela, inwestycja nawet w najlepszy projekt nie ma sensu dla inwestora.

Z tego punktu widzenia można zadać dwa pytania retoryczne:

 • Kto jak nie założyciel startupu (founder) najlepiej zna projekt i wie jak go zrealizować?
 • Kto jak nie założyciel startupu będzie najlepiej zmotywowany, aby projekt doprowadzić do sukcesu?

Dostosowanie projektu do realiów rynku docelowego

Drugie główne oczekiwanie inwestora VC dotyczy umiejętności założyciela startupu do dostosowania się do rynku.

Gdy piszę o dostosowaniu się do rynku chodzi mi o dwie sytuacje, czyli:

 • zmiany na rynku docelowym, które dotyczą wszystkich uczestników tego rynku,
 • oczekiwania rynku, które na etapie tworzenia planu rozwoju firmy trudno było przewidzieć.

Pierwsza z wymienionych powyżej kwestii dotyczy ciągłych zmian na rynku, które w uproszczeniu odzwierciedlają zmieniające się preferencje klientów.

Takie zmiany dotykają w zasadzie wszystkie rynki docelowe, choć z rożnym natężeniem.

Druga z wymienionych kwestii wiąże się przede wszystkim z założeniami przyjętymi w modelu biznesowym, które w ramach wejścia startupu na rynek się nie potwierdziły.

Inwestor chce mięć pewność, że założyciel startupu zidentyfikuje takie problemy, a następnie dostosuje model biznesowy do rzeczywistych oczekiwań klientów.

Wstępna ocena założyciela na spotkaniu z inwestorem

Przedstawiciel funduszu Venture Capital, najczęściej, pierwszy raz styka się z projektem poprzez lekturę teasera inwestycyjnego. Z tego skrótowego materiału uzyskuje również podstawowe informacje na temat założyciela.

Na pierwszym spotkaniu, przedstawiciel funduszu stara się nie tylko pogłębić wstępną wiedzę o startupie. Inny cel to między innymi poznanie założyciela, jego charakteru, motywacji, a także wiedzy i umiejętności.

Ta wstępna ocena ma na celu stwierdzenie czy założyciel startupu między innymi jest w stanie:

 • zrealizować przedstawiane przez niego cele startupu,
 • funkcjonować w dynamicznym środowisku,
 • pracować długie godziny,
 • bezustannie rozwijać się,
 • pozytywnie reagować na stres.

Jeśli ta wstępna ocena założyciela wypadnie negatywnie to inwestor może zrezygnować z kolejnych spotkań w sprawie inwestycji. Inwestor może podjąć taką decyzję pomimo dobrej oceny innych elementów tego projektu.

Innymi słowy, jeśli inwestor nie uwierzy w założyciela startupu czy właściciela firmy to wysoka ocena pozostałych parametrów projektu nie ma znaczenia.

Kontynuowanie oceny równolegle z analizą projektu projektem

Inwestor Venture Capital kontynuuje ocenę założyciela, równolegle do analizy projektu, czyli procesu due diligence.

Taka ocena może mięć również charakter nieformalny. Przykładowo, mogą to być rozmowy przedstawicieli funduszu na tematy inne niż te związane z projektem.

Od tej oceny w dużej mierze zależy to, czy inwestor przedstawi term-sheet, a także to jakie warunki tam się pojawią.

Rola założyciela startupu w pozyskaniu inwestora

Nie ma wątpliwości, że założyciel startupu pełni ważną rolę w pozyskiwaniu kapitału. Szczególne, jego rola jest ważna, gdy firma znajduje się na etapie wczesnego rozwoju.

Na tym etapie, kluczową rolę w ocenie projektu przez inwestora pełni ocena założyciela startupu.

W przypadku niektórych projektów, w uproszczeniu można powiedzieć, że inwestor VC dokonuje inwestycji w założyciela startupu, a nie w projekt.

Wraz z rozwojem firmy, rola założyciela startupu w procesie pozyskania inwestora istotnie się zmienia.

Wynika to z tego, że im firma bardziej dojrzała tym ocena jej potencjału jest łatwiejsza. Wynika to z tego, że ocena może bazować na dotychczasowych osiągnięciach firmy i realnych wskaźnikach.

Dodatkowo, dojrzała firma to podmiot, którego dalszy sukces nie zależy już tak bardzo od założyciela jak w przypadku firmy we wczesnej fazie rozwoju.

Pozyskiwanie kapitału w przypadku dojrzałych firm może się odbywać z minimalnym udziałem właściciela firmy, który jest jednocześnie głównym menedżerem.

Podsumowując, pozyskanie inwestora do startupu wymaga bardzo dobrego przygotowania się założyciela do spotkań z inwestorem, procesu due diligence oraz negocjacji warunków inwestycji.