Polityka prywatności

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem witryny internetowej https://www.private-equity.pl (dalej określana jako „Serwis”) jest Mariusz Malec, prowadzący działalność gospodarczą Private Equity Consulting Mariusz Malec, pod adresem Parkowa 1, 59-400 Jawor, kontakt poczty elektronicznej to biuro @ private-equity. pl, określany dalej jako „Administrator”.

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

W celu umożliwienia skorzystania z usług świadczonych poprzez Serwis użytkownicy podają dane osobowe. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH.

Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkownika:

 • Imię i nazwisko,
 • Adres e-mail.

PODSTAWA PRAWNA

Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z:

 • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO” oraz
 • ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.

Podstawą przetwarzania danych mogą być następujące czynności:

 • zgoda wyrażona w Serwisie przez użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • zgoda związany z przesyłaniem newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
 • umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na żądanie użytkownika, zmierzające do zawarcia takiej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • inne czynności, które dotyczą następujących kwestii (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), czyli między innymi: (1) ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń, (2) działania w zakresie marketingu bezpośredniego.

Podczas korzystania z Serwisu mogą zostać również pobrane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne podejmowane przez użytkowników na Serwisie. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.

CEL PRZETWARZANIA.

Cele przetwarzania danych za pośrednictwem Serwisu przez Administratora to:

 • świadczenie usług oferowanych poprzez Witrynę,
 • marketing bezpośredni, za wyjątkiem newslettera
 • przesyłanie newslettera (dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.)

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podstawy prawne żądania użytkownika to

 • art. 15 RODO – dostęp do danych,
 • art. 16 RODO – sprostowanie danych,
 • art. 17 RODO – usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
 • art. 18 RODO – ograniczenie przetwarzania,
 • art. 20 RODO – przeniesienie danych,
 • art. 21 RODO – wyrażenie sprzeciwu,
 • art. 7 ust. 3 RODO – cofnięcie zgody.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej należy skontaktować się z Administratorem poprzez wskazany powyżej adres poczty elektronicznej.

W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu.

Ze względu na skomplikowany charakter żądania lub liczbę takich żądań, Administrator może nie być w stanie spełnić żądania w w/w terminie. W takim przypadku, Administrator spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy, przy czym Administrator jest zobowiązany poinformować użytkownika w terminie miesiąca od otrzymania żądania o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

W przypadku stwierdzenia, że Administrator narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OKRES PRZETWARZANIA I ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH.

Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora:

 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego.

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Serwisu. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

W związku z powyższym, dane osobowe użytkowników mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Właściwy poziom ochrony danych zapewniają inne przepisy, a w tym między innymi Tarcza Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę prywatności.

OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA ADMINISTRATORA

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem,
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Pliki cookies (ciasteczka)

Serwis nie gromadzi żadnych informacji za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies, określane popularnie jako „ciasteczka”, to tekstowe dane informatyczne wysyłane do komputera (czy innych urządzeń jak tablet, smartphone itp.), przy wykorzystaniu którego użytkownik odwiedza dany serwis, a następnie przechowywane w tym urządzeniu.

Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na komputerze oraz unikalny numer. Pliki cookies umożliwiają identyfikację danego komputera w sposób potrzebny do uproszczenia i przyspieszenia działania serwisu (np. poprzez zapamiętanie poprzednio otwartych tekstów i szybsze ich ponowne wczytywanie). Ciasteczka są nieszkodliwe dla komputera i jego danych. Każdy użytkownik może dokonać w dowolnym czasie zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących tych plików, w tym również zablokować ich automatyczną obsługę.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies każdy użytkownik może znaleźć w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl.