Załączniki do biznes planu. Rodzaje. Przykłady.

Załączniki do biznes planu nie są warunkiem koniecznym poprawnego biznes planu. Decyzja dotycząca celowości dołączenia konkretnych załączników do biznes planu zależy od specyfiki projektu oraz celu i adresata biznes planu.

Na stronie Startowej zamieściłem listę ważniejszych tekstów z bloga. Znajdziesz tam teksty między innymi z zakresu finansowania startupu czy firmy, sprzedaży firmy oraz wyceny firmy.

Szerokie opracowanie na temat biznesplanów przedstawiłem w Biznes plan firmy i startupu. Co to jest? Jak napisać?

Tej tematyce poświęciłem inne teksty, a w tym między innymi:

Co to w ogóle jest biznes plan?

Przed omówieniem roli załączników do biznes planu odniosę się krótko do definicji biznes planu.

Biznes plan to plan rozwoju biznesowego firmy czy projektu, który przedstawia się w formie opisowej i numerycznej.

W tym materiale inwestycyjnym zawiera przede wszystkim informacje przedstawiające firmę czy projekt oraz dotyczące takich obszarów jak rynek docelowy firmy, konkurenci i ich produkty, usługi czy rozwiązania, zdefiniowane cele biznesowe w projekcie oraz sposób ich realizacji, a także prognozy finansowe.

Według powszechnych opinii, biznes plan to obszerny materiał, którego liczba stron powinna wynosić około kilkudziesięciu stron.

Dostosowanie do celu i odbiorcy oraz specyfiki odbiorcy

W praktyce biznesowej, biznes plany tworzy się w różnych formatach. Wynika to przede wszystkim z konieczności dostosowania w zakresie specyfiki firmy czy projektu, celów biznes planu oraz jego adresata.

Oznacza to, że nie ma jednego obowiązującego formatu biznes planu. Tworząc poprawny biznes plan należy zawsze wziąć pod uwagę konkretną sytuację i dostosować się do niej.

Ta konieczność dostosowania ma również wpływ na załączniki do biznes planu.

Wpływ celów biznes planu na załączniki

Z punktu widzenia celu, biznes plany można podzielić na te, które wykorzystuje się:

 • w pozyskiwaniu finansowania,
 • na potrzeby wewnętrzne firmy, czyli na przykład jako informację dla właścicieli firmy zrządzanej przez profesjonalnych menadżerów czy też dla członków rady nadzorczej w spółce kapitałowej.

W biznes planach wykorzystywanych w pozyskiwaniu kapitału dość często wykorzystuje się załączniki do biznes planu, choć zależy to od konkretnego typu odbiorcy. Szerzej odniosę się do tego poniżej, w kolejnej sekcji.

W przypadku drugiego z przedstawionych powyżej celów, załączniki zazwyczaj nie występują. W razie konieczności, tego typu informacje są przekazywane raczej w formie oddzielnych materiałów czy dokumentów.

Wpływ typu odbiorcy na załączniki do biznes planu

Główni adresaci biznes planów to przede wszystkim:

 • banki i inne instytucje finansowe,
 • podmioty zarządzające programami unijnymi (dotacje unijne),
 • inwestorzy,
 • osoby i podmioty powiązane biznesowo z firmą.

Każdy z tych odbiorców wymaga innego podejścia. Każdy z nich oczekuje innego rozłożenia akcentów pomiędzy kluczowymi obszarami w biznes planie. Oznacza to, że każdy z tych odbiorców ma inne oczekiwania względem tego czy i jakie załączniki powinny się pojawić w biznes planie.

W przypadku banków oraz podmiotów przydzielających dotacje unijne załączniki odgrywają bardzo ważną rolę. Natomiast w przypadku inwestorów, załączniki do biznes planu mogą mieć drugorzędne znaczenie. Wynika to ze specyficznej roli procesu pozyskiwania inwestora.

Anioły biznesu czy fundusze korzystają z biznes planu na późniejszym etapie kontaktów z przedsiębiorcą czy pomysłodawcą. Odbywa się to podczas przeprowadzania analiz firmy czy projektu, określanych jako due diligence.

Na tym etapie inwestor prosi o konkretne informacje w celu pogłębienia wiedzy o firmie i jej otoczeniu rynkowym. Po wstępnym zapoznaniu się z takimi informacjami, inwestor prosi o dodatkowe dane, które normalnie stanowią często załączniki do biznes planu.

W pierwszych kontaktach z inwestorem, najlepiej posługiwać się teaserem inwestycyjnym oraz prezentacją (pitch deck) podczas spotkania. W następnej kolejności, inwestor oczekuje przedstawienia modelu finansowego. Dopiero po przejściu przez ten etap, inwestor prosi o szersze informacje.

O procesie pozyskania anioła biznesu czy funduszu pisałem w wielu tekstach, a przede wszystkim w Teaser inwestycyjny. Co to jest? Jak napisać? Przewodnik.

Jak wspominałem wcześniej, osoby i podmioty powiązane biznesowo z firmą czy projektem nie oczekują zazwyczaj bardzo formalnego podejścia, jeśli chodzi o załączniki do biznes planu.

Rodzaje załączników do biznes planu

Załączniki do biznes planu pełnią różne role, a w tym między innymi potwierdzają i uzupełniają informacje zawarte w materiale głównym. Dodatkowo, stanowią one podstawę dla przedstawionych w biznes planie analiz lub też zawierają oświadczenia właścicieli firmy czy kadry zarządzającej.

Załączniki do biznes planu, które potwierdzają informacje zawarte w materiale głównym, to przede wszystkim dokumenty czy formalne i urzędowe pisma.

Przykładowo, takie załączniki to dokument dotyczący posiadanej licencję czy pozwolenie, zgłoszenia patentowego czy już przyznanego patentu, wyciąg danych rejestracyjnych firmy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) czy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

W biznes planie mogą się też znaleźć załączniki, które uzupełniają informacje zawarte w materiale głównym. Takie załączniki to między innymi:

 • specyfikacja techniczna produktu,
 • umowy z kluczowe partnerami biznesowymi,
 • CV (życiorysy) kadry zarządzającej i kluczowych pracowników,
 • struktura organizacyjna firmy czy przyszłego projektu,
 • historyczne sprawozdania finansowe oraz szczegółowe prognozy finansowe,
 • listy intencyjne czy referencyjne,
 • wszelkie materiały reklamowe wykorzystywane przez firmę, zdjęcia działów produkcyjnych stoisk handlowych, a także produktów,
 • słowniczek specjalistycznych terminów, wykorzystywanych w branży, w której działa firma.

Niektóre załączniki do biznes planu stanowią materiał źródłowy dla analiz czy informacji przedstawionych w biznes planie. Takie załączniki to często raporty i analizy rynkowe (własne i zewnętrzne), artykuły prasowe, operat szacunkowy nieruchomości, raport z wyceny firmy lub też raport audytora (biegłego rewidenta).

Do materiału głównego biznes planu mogą też być załączone oświadczenia składane przez właścicieli firmy czy kadrę zarządzającą. Takie oświadczenie może dotyczyć na przykład tego, że wszelkie informacje, na podstawie których został stworzony biznes plan, pochodzą od osób zarządzających firmą i są one rzetelne.

Do biznes planów w formie papierowej dołączane są załączniki w formie nośników elektronicznych, czyli płyty CD / DVD czy pamięci USB.