Wycena zgłoszenia patentowego. Na czym polega?

Wycena zgłoszenia patentowego, Blog PEC M. Malec

Wycena zgłoszenia patentowego to wycena przyszłego prawa wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze danego kraju z uwzględnieniem ryzyka, związanego z nieprzyznaniem tego prawa w ramach procedury zgłoszeniowej.

Innymi słowy, wycena zgłoszenia patentowego to wycena monopolu związanego z korzyściami z wynalazku z uwzględnieniem ryzyka, iż ten monopol nie powstanie.

Dodatkowo, wycena zgłoszenia patentowego powinna uwzględniać kraje, które mogą być objęte ochroną patentową ze względu na prawo pierwszeństwa.

Chodzi o to, iż dokonania zgłoszenia patentowego w danym kraju powoduje powstanie prawa pierwszeństwa w zakresie zgłoszeń w innych krajach.

Poniżej odniosę się szerzej do dwóch wspomnianych powyżej kwestii, które znacząco wpływają na wycenę zgłoszenia patentowego, czyli:

  • ryzyko niepowodzenia w ustanowieniu patentu,
  • możliwość rozszerzenia patentu na inne kraje.

Tematowi wycen poświęciłem również szerokie opracowanie Wycena firmy – wszystko, co musisz wiedzieć.

Może zainteresuje Cię również:

Jeśli interesują Cię inne teksty na temat wycen to wejdź na stronę Startową, gdzie znajdziesz ich pełną listę.

Ryzyko nieustanowienia patentu

Jak wspominałem powyżej, wycena zgłoszenia patentowego musi uwzględniać ryzyko związane z tym, iż procedura zgłoszeniowa zakończy się niepowodzeniem.

Z tego powodu, wycena zgłoszenia patentowego będzie wymagać niezależnej, szczegółowej analizy zgłoszenia patentowego pod katem zdolności patentowej.

Celem będzie określenie prawdopodobieństwa zakończenia procedury zgłoszeniowej sukcesem, czyli przyznania patentu.

Podobnej analizie powinien poddać zgłoszenie patentowe inwestor Venture Capital, który rozważa inwestycję w startup, gdzie potencjalny patent pełni istotną rolę.

Możliwość rozszerzenia zgłoszenia na inne kraje

Każda osoba czy podmiot, dokonujący zgłoszenia patentowego w jednym kraju, ma prawo pierwszeństwa do dokonania tego samego zgłoszenia w innych krajach.

Prawo to obowiązuje przez 12 miesięcy od momentu wniesienia zgłoszenia patentowego w kraju „bazowym”.

Prawo to wynika z artykułu 4 Konwencji Paryskiej o ochronie własności przemysłowej z 1883 roku. Dotyczy ono wyłącznie krajów sygnatariuszy Konwencji Paryskiej. W pierwszym kwartale 2017 roku było to 177 krajów.

Innymi słowy, wraz z dokonaniem zgłoszenia patentowego w danym kraju, zgłaszający uzyskuje opcję ważną przez 1 rok, która daje prawo rozciągnięcia ochrony patentowej na inne kraje.

Po upływie 12 miesięcy przywilej pierwszeństwa zgłoszeń wygasa. Pojawia się ryzyko związane z możliwością dokonania zgłoszeń w innych krajach.

Powodem jest fakt, iż zgłoszenie patentowe „bazowe” może negatywnie wpłynąć na tzw. nowość wynalazku. Brak cechy „nowości” wynalazku uniemożliwi dokonanie zgłoszenia patentowego w kolejnym kraju.

Patenty uzyskane na podstawie wykorzystania prawa pierwszeństwa określa się jako tzw. rodzinę patentową.

Wycena zgłoszenia patentowego istotnie zależy od sposobu wykorzystania prawa pierwszeństwa.

Im więcej krajów zostanie objętych ochroną patentową, czyli monopolem, tym większe potencjalne dochody właściciela patentu.

Z punktu widzenia specjalisty od wycen konieczna jest analiza zarówno zgłoszenia patentowego, jak i sytuacji podmiotu zgłaszającego patent.

Ta analiza powinna brać od uwagę między innymi przyjętą ścieżkę komercjalizacji oraz jego możliwości finansowe.

Jeśli zgłaszający patent będzie w stanie wykorzystać szansę ustanowienia patentu w większej liczbie krajów to wycena zgłoszenia patentowego wzrośnie.

Metody wyceny zgłoszenia patentowego

Wycena zgłoszenia patentowego jest przeprowadzana przy zastosowaniu tych samych podejść, co w przypadku wyceny patentu.

Wyceny zgłoszenia patentowego przeprowadza się na podstawie następujących podejść:

  • dochodowego,
  • kosztowego (odtworzeniowego),
  • rynkowego (porównawczego).

Podejścia oraz metody wyceny, występujące w ramach tych podejść, opisałem szczegółowo w Wycena patentu. Specyfika. Metody.

W wymienionym powyżej tekście stwierdziłem, iż istnieje jeszcze jedna metoda wyceny.

Wycena zgłoszenia patentowego czy patentu tą metodą sprowadza się do jednego słowa: „zero”.

Charakteryzuje się ona bardzo wysoką trafnością – około 98% wszystkich istniejących patentów…

Wycena zgłoszenia patentowego – podsumowanie

Wycena zgłoszenia patentowego w praktyce jest częściej przeprowadzana niż wycena samego patentu.

Ma to związek z kilkuletnim okresem, koniecznym do uzyskania patentu praktycznie w większości krajów na świecie.

W Polsce patenty są ustanawiane średnio po około 4-5 latach licząc od momentu przyjęcia zgłoszenia patentowego przez Urząd Patentowy RP.

Innymi słowy, większość startupów czy innych podmiotów posiada raczej zgłoszenie patentowe niż sam patent.

Jeśli startup bazuje na wynalazku i zgłoszeniu patentowym to rekomenduję zawarcie tego w informacjach dla inwestora, a przede wszystkim w teaserze inwestycyjnym.