Wycena firmy do sprzedaży. Optymalizacja. Metody.

Mała firma, sprzedawca soków, Chinatown, Bangkok
Mała firma, Chinatown, Bangkok

Wycena firmy do sprzedaży to proces, który przeprowadza się niezależnie od formy prowadzenia działalności biznesowej.

Innymi słowy, wyceny dokonuje się niezależnie od tego czy firma jest prowadzona przykładowo jako jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna czy jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na stronie Startowej znajdziesz listę ważniejszych tekstów z bloga, a w tym również sekcję poświęconą wycenie firmy, sprzedaży firmy czy finansowaniu przedsiębiorstwa.

O koszcie związanym z wyceną firmy pisałem w Ile kosztuje wycena firmy? Co na nią wpływa?

Może zainteresuje Cię również:

Cele wyceny firmy do sprzedaży

Wycena firmy do sprzedaży jest dokonywana przede wszystkim w celu pozyskania wiedzy na temat obecnej wyceny firmy.

Drugi cel to zrozumienie czynników wpływających na wycenę konkretnej firmy. Chodzi o to, że wycena firmy do sprzedaży powinna być dokonywana również w ramach działań przygotowawczych związanych ze jej sprzedażą.

Pierwszej wyceny firmy najczęściej dokonuje się na klika czy kilkanaście miesięcy przed rozpoczęciem działań związanych z jej sprzedażą. Taka wycena firmy może mieć charakter ogólny (wstępny) lub też pełny.

W ramach przygotowania do wyceny firmy szczegółowo analizuje się założenia do wyceny.

Dzięki takiej analizie można określić, które czynniki i w jakim zakresie wpływają na wycenę konkretniej firmy.

W następnych krokach przeprowadza się działania optymalizujące te czynniki.

Optymalizacja polega na takim dostosowaniu konkretnych wielkości ekonomicznych w firmie, aby skutkowało to zwiększeniem wyceny.

Rezultaty analizy zawiera się w planie strategicznym. Określa on wszystkie działania optymalizacyjne do realizacji przed rozpoczęciem procesu sprzedażowego firmy.

Wycena firmy do sprzedaży metodą DCF

Najczęściej, wyceny firmy do sprzedaży dokonuje się na podstawie dwóch podejść, czyli dochodowego i rynkowego (porównawczego). Główna metoda wyceny w podejściu dochodowym to wycena DCF, czyli Discounted Cash Flow.

W metodzie DCF kluczowe jest przygotowanie założeń biznesowych. Najważniejsze są założenia dotyczące firmy i jej branży.

Na podstawie tych założeń opracowuje się model finansowy, który zawiera kilkuletnie prognozy finansowe.

Prognozy dotyczą głównych elementów bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia przepływów gotówkowych. Oszacowane przepływy gotówkowe następnie się „dyskontuje” w celu obliczenia ich obecnej wartości, a następnie po korektach – wartości firmy czy kapitałów.

Wycena DCF pozwala na jednoznaczne zidentyfikowanie istotnych czynników wzrostu wyceny firmy. Dzięki tej metodzie stosunkowo łatwo można dokonać analizy wpływu danego czynnika na wycenę firmy. Na podstawie tych analiz można podjąć decyzję dotyczącą wyboru działań optymalizacyjnych.

Wycena firmy do sprzedaży metodą porównawczą

Wycena firmy do sprzedaży metodą rynkową, czyli porównawczą, polega na określeniu wyceny danej firmy poprzez porównanie jej do innych firm, których wycenę jest stosunkowo łatwo ustalić.

Najczęściej chodzi o firmy notowane na giełdzie papierów wartościowych. Dodatkowo, do porównań można wykorzystać ceny pochodzące z transakcji , które zostały osiągnięte w transakcjach przejęć.

Wycena firmy do sprzedaży metodą porównawczą wbrew pozorom nie jest łatwa. Porównywane firmy zazwyczaj się różnią pomiędzy sobą. Z tego powodu konieczne jest dokonanie korekt w wycenie.

Kluczową rolę w procesie wyceny pełnią mnożniki, które się stosuje z konkretnymi wielkościami finansowymi. Te wielkości to miedzy innymi zysk netto, zysk operacyjny, EBIT, EBITDA, marża na sprzedaży czy przychody ze sprzedaży.

Wysokość tego mnożnika zależy przede wszystkim od przyjętych założeń biznesowych. Przykładowo, podobne firmy mogą mieć różne wskaźniki P/E (Cena / Zysk)

Identyfikacja czynników wpływających na wycenę firmy

Prawidłowa identyfikacja czynników wpływających na wycenę firmy, zrozumienie ich znaczenia oraz optymalizacja mogą istotnie przyczynić się do uzyskania lepszej ceny za firmę.

Przykładowe czynniki, które zazwyczaj wpływają na wycenę firmy do sprzedaży to między innymi:

  • poziom powtarzalnego zysku (np. EBIT, EBITDA, zysk brutto, zysk netto),
  • osiągane przychody,
  • dynamika wzrostu przychodów i zysków,
  • struktura kosztów,
  • wielkość kapitału obrotowego i jego jakość,
  • poziom gotówki wykorzystywanej w biznesie,
  • wykorzystywany majątek trwały,
  • poziom zadłużenia (kredyty pożyczki),
  • zwrot na zaangażowanym kapitale, a w tym w kapitale obcym.