Spis treści biznes planu. Zacznij pisanie od niego.

Spis treści biznes planu ma kluczowe znaczenie w tworzeniu tego materiału inwestycyjnego. To własnie od niego powinno rozpoczynać się pisanie biznes planu.

Powinien się on odnosić do wszystkich kluczowych obszarów w projekcie. Ze względu na to, że spis treści porządkuje i ułatwia pracę nad biznes planem, sugeruję, aby poświecić mu wystarczająco dużo czasu.

Na stronie Startowej zamieściłem listę ważniejszych tekstów z bloga. Znajdziesz tam teksty między innymi z zakresu inwestycji w startup czy firmę, wyceny firmy oraz sprzedaży firmy.

Temat biznesplanów omówiłem w wielu tekstach, a przede wszystkim w Biznes plan firmy i startupu. Co to jest? Jak napisać?

Inne teksty, które poświeciłem tej tematyce to między innymi:

Definicja biznes planu

Zanim przejdę do omawiania spisu treści odniosę się pokrótce do definicji biznes planu. Biznes plan to plan rozwoju biznesowego firmy, przedstawianego w formie opisowej i numerycznej.

Z praktyki biznesowej wynika, że nie istnieje jeden format biznes planu o takiej samej zawartości. Biznesplany różnią się pomiędzy sobą przede wszystkim ze względu na ich cele, typy odbiorców (adresatów) oraz specyfikę projektu i branży.

Biznes plany wykorzystuje się najczęściej w związku z pozyskiwaniem finansowania oraz na potrzeby wewnętrzne właścicieli i osób zarządzających firmą. W zakresie pozyskiwania finansowania odbiorcy biznes planu to najczęściej banki i instytucje finansowe, inwestorzy (np. fundusze VC i anioły biznesu) oraz podmioty zajmujące się dotacjami unijnymi.

Plany biznesowe dostosowuje się również do specyfiki firmy (projektu) oraz branży, w której funkcjonują. Chodzi o to, że każda firma czy projekt to inny organizm biznesowy.

Specyfika projektu powoduje, że przykładowo dany obszar w biznes planie może wymagać szczególnej koncentracji. Może też ona spowodować, że niektóre kwestie w danym biznes planie można pominąć.

Co powinien obejmować spis treści biznes planu?

Nie istnieje uniwersalny spis treści w biznes planie, ponieważ jak wspominałem powyżej, nie funkcjonuje jednolity format tego materiału inwestycyjnego. Format i zawartość biznes planu wynikają z dostosowania do celów, odbiorców i specyfiki projektu.

Oznacza to, że dostosowania wymaga również spis treści biznes planu.

Biorąc pod uwagę kwestię konieczność dostosowania biznes planu, spis treści powinien się odnosić przede wszystkim do następujących obszarów:

  • problem i rozwiązanie,
  • sposób realizacji projektu (osiągania kamieni milowych),
  • zasoby firma, jej organizacja i inne kwestie formalne
  • kwestie finansowe.

Dodatkowo, spis treści powinien obejmować również podsumowanie biznes planu, a także zawierać ewentualną informację o załącznikach.

Problem i rozwiązanie

Spis treści w biznes planie powinien odnosić się do takich kwestii jak problem, który firma rozwiązuje na rzecz klientów czy potrzebę jaką firma realizuje. Chodzi tu produkty czy usługi, które oferuje firma klientom.

Dodatkowo, spis treści biznes planu powinien zawierać odniesienia do analiz rynku docelowego (TAM, SAM, SOM) oraz działającej i potencjalnej konkurencji.

Sposób realizacji

Spis treści biznes planu powinien odnosić się do kwestii realizacji przyjętych celów w projekcie (kamienie milowe, KPI). Chodzi tu przede wszystkim o obszar marketingu (np. dotarcie do klienta), pozyskania czy utrzymania klienta (sposób sprzedaż), dystrybucji, wdrażania procesów produkcyjnych i zakupowych.

W spisie treści należy się odnieść też do ryzyk związanych z realizacją projektu oraz sposobów ewentualnego przeciwdziałania, gdy dane zdarzenia wystąpią.

Zasoby firma, jej organizacja i inne kwestie formalne

W tym zakresie spis treści biznes planu powinien odnosić się do identyfikacji zasobów, które pozostają w dyspozycji firmy.

Dodatkowo, powinien on uwzględniać między innymi kwestię sposobu organizacji firmy, jej lokalizację, jej historię czy strukturę właścicielską.

Kwestie finansowe

Główne kwestie finansowe, do których powinien odnosić się spis treści biznes planu to prognozy (projekcje) finansowe dotyczące okresu od 2 do 5 lat, kwota wymaganego kapitału oraz sposób wykorzystania tej kwoty.

Podsumowanie biznes planu

Jak wspominałem powyżej każdy biznes plan powinien się zaczynać od podsumowania biznesplanu, określanego często również jako streszczenie menadżerskie albo executive summary.

To właśnie od tej obowiązkowej pozycji powinien zaczynać się spis treści każdego biznes planu.

Załączniki

Spis treści w biznes planie powinna zamykać informacja o ewentualnych załącznikach.

Przykładowo, takimi załącznikami mogą być:

  • opinia dotycząca zdolności patentowej wynalazku,
  • informacja o zgłoszeniu patentowym,
  • raport z wyceny firmy czy wyceny patentu.