Prognozy finansowe w teaserze inwestycyjnym

Prognozy finansowe w startupie czy małej firmie. Blog. Private Equity Consulting. Mariusz Malec

 

Każdy teaser inwestycyjny powinien zawierać wybrane dane finansowe, zarówno historyczne, jak i prognozy, a także parametry niefinansowe (czynniki wzrostu).

Taka bardzo skondensowana prezentacja finansowa umożliwi inwestorowi Venture Capital uzyskać istotną, ale ogólną odpowiedź na pytanie: „Jak będzie przebiegać realizacja projektu?”.

Teaser inwestycyjny to dokument, którego bezpośrednim zadaniem nie jest pozyskanie inwestora VC, ale przede wszystkim pozyskanie jego zainteresowania przedsięwzięciem. Jednym z kolejnych kroków będzie przejście do szczegółów realizacji, które będą zawarte w modelu finansowym.

Dane finansowe historyczne i prognozy finansowe w teaserze

W przypadku firm, które posiadają przychody ze sprzedaży, sekcja teasera inwestycyjnego „Dane finansowe” powinna zawierać dane historyczne, za okres do maksymalnie trzech lat, oraz prognozy finansowe.

W przypadku przedsięwzięć na wczesnych etapach rozwoju (seed, startup), które nie generują przychodów dane finansowe powinny ograniczać się jedynie do prognoz finansowych. Ewentualnie, powinna być podana kwota kosztów, które już zostały poniesione w ramach projektu.

Kategoriami finansowymi, które powinny się znaleźć w teaserze inwestycyjnym, są na pewno:

  • Przychody ze sprzedaży produktów i usług,
  • Zysk operacyjny (EBIT) lub Zysk operacyjny bez kosztu amortyzacji (EBITDA),
  • inne wielkości finansowe, które są wymagane ze względu na specyfikę projektu, takie jak: (a) poniesione nakłady inwestycyjne, (b) poziom zadłużenia handlowego i całkowitego, (c) poziom niezbędnego kapitału obrotowego czy (d) wynik finansowy netto, (e) przepływy gotówkowe operacyjne (CF).

Czynniki („drivery”) rozwoju przedsiębiorstwa

Oprócz typowych informacji finansowych, powinny się tu również znaleźć elementy niefinansowe. Elementy te, podobnie jak dane finansowe, będą przedstawiać ścieżkę rozwoju spółki („drivery” wzrostu,  KPI).

Powinny bezpośrednio nawiązywać do głównych czynników wzrostu danego modelu biznesowego czy konkretnego projektu.

Przykładem takich danych są:

  • liczba unikalnych użytkowników w przypadku projektów e-commerce,
  • liczba placówek,
  • liczba klientów,
  • liczba sprzedanych produktów itp.

Dzięki tym danym, uzupełniającym informacje finansowe, inwestorowi Venture Capital łatwiej będzie zrozumieć od czego zależy sukces przedsięwzięcia i w jaki sposób będzie następował jego rozwój.

Okres prognoz finansowych

Jeśli chodzi o okres prognoz finansowych, które powinny być przedstawione w teaserze, to muszę stwierdzić, iż jest to przedmiotem dyskusji w środowisku Venture Capital.

Niektórzy uważają, że najważniejsza jest wyłącznie najbliższa przyszłość i proponują ujmowanie wyłącznie pierwszych kilku czy kilkunastu miesięcy trwania projektu.

Inni inwestorzy i profesjonaliści Venture Capital żądają prognoz nawet na dziesięć lat.

W mojej opinii, okres prognoz finansowych w dużej mierze zależy od specyfiki danego projektu. Warto pokazać nieco więcej niż jeden rok, jednak prognozy finansowe w większości przypadków powinny obejmować nie więcej niż trzy lata.

Proponuję przedstawić pierwszy rok w ujęciu kwartalnym, a następne dwa lata w ujęciu rocznym.

W przypadku firm, które znajdują się na etapie wczesnej ekspansji i te, które mogą się pochwalić pierwszymi stabilnymi przychodami, okres prognozy może być dłuższy o rok.

Firmy ze zweryfikowanym i stabilnym modelem biznesowym mogą przedstawiać prognozę pięcioletnią.

Dlaczego prognozy są ważne?

Bardzo często, teasery inwestycyjne, które otrzymywałem od przedsiębiorców rozpoczynających nowe projekty, nie zawierały żadnych danych finansowych.

Gdy zwracałem się do przedsiębiorców z prośbą o ich dostarczenie bardzo często słyszałem wypowiedzi, które brzmiały mniej więcej tak : „prognozy nie mają sensu, bo nie wiadomo, co będzie w przyszłości, jakiekolwiek prognozowanie to wróżenie z fusów”.

Muszę się przyznać, że rozumiem ich punkt widzenia. W przypadku projektów w fazie seed czy startup trudno nakreślać perspektywę dłuższą niż 6 miesięcy.

Dlaczego więc inwestorzy Venture Capital wymagają przedstawienia prognozowanych danych finansowych? Spróbuję odpowiedzieć na to w trzech punktach, które przedstawiam poniżej.

Prognozy są próbą przedstawienia przyszłości w liczbach

Prognozy, które są zawarte w teaserze inwestycyjnym, to próba przedstawienia przedsięwzięcia czy spółki w przyszłości.

Pokazują one punkt widzenia przedsiębiorcy, jego zamiary, cele oraz sposób realizacji projektu. Prognozy dotyczą zarówno kwestii strategicznych, jak i operacyjnych.

Przedsiębiorca, przedstawiając w teaserze kilka ważnych dla firmy kategorii finansowych i niefinansowych, przedstawia odpowiedzi następujące pytania:

  • Strategiczne: Gdzie firma będzie za rok? Gdzie będzie za 2 lata, 3 lata?
  • Operacyjne: Jak będzie przebiegać realizacja projektu w ciągu najbliższych (krytycznych dla powodzenia projektu) 6-12 miesięcy?

Oczywiście, kilka liczb nie da pełnego obrazu, ale będą obrazować ambicje przedsiębiorstwa.

Prognozy umożliwiają inwestorowi zrozumienie podstawowych czynników rozwoju firmy

Przedsiębiorca przedstawiając wybrane kategorie finansowe i niefinansowe powinien starać się zwrócić uwagę inwestora VC na podstawowe czynniki sukcesu projektu czy spółki.

Powinien on przede wszystkim zaprezentować relacje pomiędzy informacjami finansowymi a pozafinansowymi.

Dzięki takiej prezentacji, inwestor VC powinien być w stanie zrozumieć podstawy modelu biznesowego i główne czynniki (drivery) wzrostu firmy.

Prognozy potwierdzają iż przedsiębiorca zna swój biznes

Inwestor, oprócz chęci poznania projektu i jego modelu biznesowego, będzie chciał również sprawdzić poziom zrozumienia projektu przez samego przedsiębiorcę.

Często przedsiębiorcy podchodzą z dużą dozą elastyczności do przedstawiania w teaserze danych finansowych. Zakładają, że chroni ich wysoki poziom ogólności. Przedstawione w teaserze liczby nie wynikają więc z ich przemyśleń i modelu finansowego (choćby najprostszego).

Nie warto tego robić, ponieważ większość inwestorów i doradców Venture Capital szybko zorientuje się jak powstały dane finansowe w teaserze, a przynajmniej, że coś „nie gra”.

Liczby z teasera inwestycyjnego powinny się zgadzać, a bardzo często 2 + 2 to inna liczba niż 4…

Mogą Cię również zainteresować...