Metody wyceny przedsiębiorstwa, marki, znaków towarowych i innych wartości niematerialnych (WNiP)

  Metody wyceny przedsiębiorstwa, marki, znaków towarowych i innych wartości niematerialnych (WNiP)

  Wielu przedsiębiorców będzie musiało wcześniej czy później zmierzyć się z koniecznością przeprowadzenia wyceny przedsiębiorstwa, znaku towarowego, marki know-how czy innych WNiP, a może nawet planu motywacyjnego dla kadry menadżerskiej opartego na opcjach.

  Dowiedz się więcej jak możemy Ci pomóc i sprawdź naszą ofertę w zakresie wycen (Metoda SmartValue®).

  Najszersze opracowanie dotyczące wycen przedstawiłem w Wycena firmy – wszystko, co musisz wiedzieć. Kompendium dla każdego.

  Jeśli szukasz więcej tekstów na temat wyceny to wejdź na stronę Startową, gdzie znajdziesz pełną listę tekstów, które pojawiły się na blogu.

  W przypadku spółek na wczesnym etapie rozwoju (seed, startup, wczesna ekspansja), przedsiębiorcy przygotowują wyceny najczęściej w przypadku:

  • Wnoszenia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub firmy do nowego podmiotu z jednoosobowej działalności gospodarczej czy spółki cywilnej do spółki prawa handlowego (w przypadku przekształcania działającego przedsiębiorstwa),
  • Łączenie dwóch spółek, w tym również poprzez wniesienie aportem przedsiębiorstwa jednej spółki do drugiej,
  • Spin-off, czyli wydzielenie z danej spółki nowego przedsięwzięcia (aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa do innego podmiotu),
  • Przed dokonaniem wejścia kapitałowego do spółki przez inwestora (zazwyczaj powodem są kwestie formalne, ponieważ cena jest ustalana zazwyczaj niezależnie od wyceny przez profesjonalistę).

  Największym problemem, z którym wiąże się przeprowadzenie wyceny przedsiębiorstwa na wczesnym etapie rozwoju (szczególnie na etapie seed i wczesny startup), jest to, że albo nie kreują one żadnych przychodów lub te przychody są na niskim poziomie, a przy tym nieregularne.

  Kolejnym problemem związanym z wyceną przedsiębiorstwa jest wysokie ryzyko związane z realizacją, czyli zespołem, oraz rynkiem nowych produktów czy usług.

  W zależności od przedmiotu wyceny i jej celu profesjonaliści, realizując wycenę, posługują się różnymi metodami. Poniżej przedstawiliśmy podstawowe informacje, dotyczące metod wycen.

  Zaprezentowane metody nie mają charakteru unikalnego i są wykorzystywane przez wszystkich profesjonalistów realizujących wyceny.

  Unikalna jest raczej wiedza dotycząca założeń, które należy przyjąć w procesie realizacji wyceny konkretnego projektu. Warto jednak poznać podstawowe informacje poszczególnych metod.

  Skoncentrowaliśmy się na trzech najważniejszych grupach wycen:

  Metody wyceny przedsiębiorstwa

  W przypadku wyceny przedsiębiorstwa oraz zorganizowanej części przedsiębiorstwa) profesjonaliści realizujący wyceny posługują się najczęściej trzema podstawowymi metodami:

  (1) Wycena przedsiębiorstwa metodą dochodową

  Wycena metodą dochodową obrazuje wartość firmy jako sumę korzyści, które przyniesie firma w przyszłości.

  Polega ona na oszacowaniu przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez firmę i ustaleniu ich bieżącej wartości przy uwzględnieniu ryzyka ich osiągnięcia oraz upływu czasu.

  Jedną z najczęściej stosowanych metod dochodowych jest metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych, która jest znana pod nazwą „DCF”(po angielsku Discounted Cash Flow).

  Metoda ta jest również jedną z najczęściej stosowanych metod wyceny w ogóle w finansach przedsiębiorstw.

  (2) Wycena przedsiębiorstwa metodą porównawczą

  Wycena przedsiębiorstwa metodą mnożnikową (porównawcza, wskaźnikowa) opiera się na identyfikacji podmiotów o podobnym profilu działalności, notowanych na giełdzie lub pozagiełdowych, których wartość została określona w procesie transakcji kapitałowych (przejęcie firmy lub pakietu akcji).

  Następnie, dokonuje się porównania ich wartości rynkowej z wycenianym podmiotem, stosując odpowiednio dobrane wskaźniki (mnożniki).

  Wskaźniki obrazują relację głównych kategorii finansowych (sprzedaż, zysk netto, zysk operacyjny itp.) i wartości rynkowej firmy bądź kapitału (w oparciu o kurs giełdowy i liczbę akcji).

  (3) Wycena przedsiębiorstwa metodą majątkową

  Przedsiębiorstwa produkcyjne, posiadające znacznej wartości aktywa trwałe wykorzystywane do prowadzenia działalności, mogą być również wyceniane na podstawie oszacowania rynkowej wartości posiadanego majątku (wycena przedsiębiorstwa metodą majątkową)

  Metoda majątkowa wyceny przedsiębiorstwa określa wartość przedsiębiorstwa jako różnicę pomiędzy wartością posiadanego majątku i zaciągniętych zobowiązań. Naniesienie odpowiednich korekt pozwala uzyskać wartość spółki.

  Metody wyceny marki i znaków towarowych

  W przypadku wyceny marki i znaków towarowych i innych wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) profesjonaliści realizujący wyceny posługują się najczęściej następującymi metodami:

  (1) Wycena marki i znaków towarowych metodą korzyści ekonomicznych

  Metoda korzyści ekonomicznych zakłada, że źródłem wartości znaku towarowego jest możliwość uzyskiwania wyższych cen produktów bądź usług w stosunku do konkurencji lub wyższego wolumenu sprzedaży.

  Oszacowanie wartości uzyskuje się dzięki oszacowaniu przyszłych korzyści (dochodów) z tego tytułu. Analiza uwzględnia również koszty utrzymywania przewagi konkurencyjnej wynikającej z posiadania znaków towarowych.

  (2) Wycena marki i znaków towarowych metodą opłat licencyjnych

  Metoda opłat licencyjnych zakłada, że funkcjonowanie na rynku wymaga posługiwania się marką/znakiem towarowym.

  W przypadku nieposiadania marki czy znaku towarowego korzystanie wiąże się z koniecznością ponoszenia opłat licencyjnych z tego tytułu. Wartość marki czy znaku towarowego wynika zatem z oszczędności związanych z brakiem potrzeby ponoszenia tych kosztów.

  (3) Wycena marki i znaków towarowych metodą porównawczą

  Metoda porównawcza określa wartość znaku towarowego relatywnie do innych, podobnych znaków towarowych (brandów/marek).

  Na podstawie transakcji bądź szacunków wartości znaków towarowych o podobnych charakterystykach (takich jak segment czy skala działalności).

  (4) Wycena marki i znaków towarowych metodą kosztową (odtworzeniową)

  Metoda kosztowa (odtworzeniowa) określa wartość znaku towarowego jako poziom kosztów niezbędnych do jego wykreowania.

  Metoda ta obejmuje zaktualizowaną wartość poniesionych historycznie kosztów związanych z jej kreacją (metoda kosztowa) lub kosztów, które należy ponieść, aby znak towarowy o podobnych charakterystykach rynkowych wykreować.

  Metody do wyceny wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) bazują na wykorzystują w większosci podobne metody jak do przeprowadzenia wyceny przedsiębiorstwa.

  Metody wyceny instrumentów finansowych

  (1) Wyceny instrumentów dłużnych

  Wycena instrumentów dłużnych, w tym głównie bonów skarbowych oraz obligacji skarbowych i korporacyjnych, zakłada, że ich wartość stanowi suma oczekiwanych przepływów pieniężnych, do których uprawnia posiadanie danego instrumentu.

  Przepływy te muszą zostać zdyskontowane odpowiednią stopą, aby odzwierciedlać ich wartość obecną uwzględniającą ryzyko związane z możliwością nieotrzymania płatności.

  W wycenie instrumentów dłużnych przepływy stanowią okresowe płatności odsetkowe oraz płatność z tytułu wykupu obligacji lub bonu.

  (2) Wyceny instrumentów pochodnych

  Instrumenty pochodne to papiery wartościowe (lub umowy cywilno-prawne) oparte o wartość danych aktywów (lub rzadziej – zdarzeń).

  W większości przypadków transakcja, której dotyczy instrument pochodny, będzie miała miejsce w przyszłości, jednak jej cena ustalona jest już w momencie zajmowania pozycji na instrumencie pochodnym.

  Jako, iż instrumenty pochodne opierają się o inne aktywa, ich wartość stanowi różnica pomiędzy ceną ustaloną w instrumencie pochodnym a ceną rynkową. Wartość ta ustalana jest w momencie, gdy nieznana jest przyszła cena rynkowa.

  W związku z tym w wycenie należy wziąć pod uwagę ryzyko.

  Jednym z najszerzej stosowanych modeli wyceny instrumentów pochodny jest model Blacka-Scholesa. Bierze on pod uwagę sześć czynników, na podstawie których określana jest wartość instrumentu pochodnego.

  • czas pozostały do momentu transakcji,
  • obecną cenę instrumentu, na którym opiera się instrument pochodny,
  • cenę ustaloną w instrumencie pochodnym,
  • wartość oczekiwanych wypłat z instrumentu (np. dywidend),
  • koszt kapitału,
  • zmienność instrumentu bazowego.

  Do innych metod szeroko stosowanych należy metoda drzew dwumianowych i trzymianowych.

  Ze względu na to, iż plany motywacyjne dla kadry menadżerskiej i zespołów spółek są oparte na opcjach do wyceny takich planów stosuje się metody wyceny instrumentów pochodnych.

  Mogą Cię również zainteresować...