Lista funduszy VC inwestujacych w B+R w ramach Bridge Alfa (NCBR) z komentarzem

   

  (Data publikacji: 24 listopada 2016 roku)

  Coraz częściej przedsiębiorcy pytają mnie o fundusze Venture Capital, które uzyskały wsparcie ze strony Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, Działania 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: „Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa”.

  Proces wyłaniania funduszy przez NCBR w ramach Bridge Alfa nie został jeszcze zakończony, ale chciałbym przedstawić to, co już wiadomo.

  Na stronie Startowej znajdziesz pełną listę tekstów z bloga podzieloną na kategorie. Znajdują się tam również inne teksty o inwestorach Venture Capital (Fundusze Veture Vapital i Aniołowie Biznesu).

  19 funduszy VC z dofinansowaniem, 3 fundusze czekają, a pozostali się odwołują

  W wyniku ogłoszonego konkursu pozytywnie zostało ocenionych 19 funduszy (lista rankingowa została opublikowana 19 października 2016 roku), a łączna kwota dofinansowania to 436 milionów złotych.

  Teoretycznie, wraz z zawarciem umowy z NCBR, fundusze te mogą rozpocząć działalność inwestycyjną, co powinno mieć miejsce najpóźniej na początku pierwszego kwartału 2017 roku. Niektóre z tych funduszy to „Alfy” z pierwszej edycji programu Bridge Alfa, a inne to nowe podmioty, ale z zespołami mającymi doświadczenie z tych pierwszych „Alf”.

  Dodatkowo, zostały wyłonione 3 fundusze, które zostały ocenione pozytywnie, ale nie uzyskały zgody na dofinansowanie ze względu na brak wystarczających środków finansowych zarezerwowanych w ramach konkursu. Wydaje się jednak, iż ze względu na charakter programu Bridge Alfa (inwestycje w innowacje)  można chyba założyć, iż środki dla tych trzech funduszy prawdopodobnie zostaną wygospodarowane przez ministerstwo. Kwota możliwego dofinansowania tych funduszy wynosi 72 miliony złotych.

  Podsumowując, kwota dofinansowania NCBR dla obu grup w/w funduszy wyniosłaby 508 mln złotych. Ze względu na konstrukcję budżetów funduszy w ramach Bridge Alfa oraz sposób realizacji inwestycji (więcej o tym piszę poniżej) kwota przeznaczona na inwestycje wyniesie co najmniej 528 milionów złotych. Wejścia kapitałowe powinny być dokonane w okresie nie dłuższym niż 5 lat, choć ten okres zależy od przyjętej strategii konkretnego funduszu.

  Dla porównania, łączna kwota dofinansowania dla funduszy w ramach ostatniej edycji programu PO IG 3.1 (2014-2015) wyniosła około 270 milionów złotych (nie jestem pewien ostatecznej kwoty ze względu na odwołania od decyzji PARP).

  Teoretycznie, wszystkie fundusze, które nie uzyskały pozytywniej oceny mogą się odwoływać od decyzji NCBR, a w przypadku sukcesu być może zostaną wygospodarowane dodatkowe środki na dofinansowanie.

  Inwestycje w projekty badawczo-rozwojowe (B+R) w fazie PoP i PoC

  Bridge Alfa to program, który jest skoncentrowany na udzielaniu wsparcia projektom badawczo-rozwojowym (B+R) w fazach Proof-of-Principle i Proof-of-Concept, czyli najwcześniejszych fazach w rozwoju projektu.

  Łączne zaangażowanie finansowe funduszu Bridge Alfa w jeden projekt (fazy PoP i PoC) nie może przekroczyć 1 miliona złotych, choć w przypadkach uzasadnionych i umotywowanych przez fundusz i za zgodą NCBR, wartość wejścia kapitałowego może być zwiększona o maksymalnie 2 miliony złotych (łącznie nie więcej niż 3 miliony). Wydaje mi się, że ze względu na charakter sektora będzie to uzasadnione np. w przypadków projektów z obszaru life science.

  Celem inwestycji funduszy powołanych w ramach Bridge Alfa muszą być projekty z tzw. polskim pierwiastkiem, co oznacza m.in., że dana spółka musi mieć siedzibę i „centrum kompetencji zarządczych” na terenie Polski oraz realizować tu projekt.

  Poniższe definicje przedstawiam w oparciu o informacje zamieszczone w publicznie dostępnej dokumentacji projektowej Bridge Alfa.

  Proof-of-Principle (PoP)

  Proof-of-Principle (PoP) to faza projektu badawczo-rozwojowego (B+R), która polega na wczesnej (wstępnej) weryfikacji pomysłu, w czasie której realizowane są:

  • badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe,
  • wstępna ocena potencjału projektu B+R,
  • analizy otoczenia konkurencyjnego,
  • zdefiniowanie planu badawczego i pierwszych kamieni milowych rozwoju projektu B+R.

  Realizacja tej fazy może, ale nie musi być, realizowana w ramach odrębnego podmiotu (spółki).

  Proof-of-Principle to najwcześniejsza faza w każdym projekcie. Inwestycja funduszu w tej fazie nie wymaga zgody NCBR, jeśli kwota takiej inwestycji (tzw. udzielanego wsparcia) nie przekracza 50 tysięcy złotych.

  Proof-of-Concept (PoC)

  Proof-of-Concept (PoC) to faza projektu badawczo-rozwojowego (B+R), która następuje po fazie Proof-of-Principle. Ta faza polega na właściwej weryfikacji pomysłu, w czasie której realizowane są badania przemysłowe i prace rozwojowe, a wyniki (jeśli pozytywne) w typowych sytuacjach umożliwią:

  (1) pełne zgłoszenie patentowe lub
  (2) przejście do fazy międzynarodowej zgłoszenia pierwszeństwa w trybie PCT lub
  (3) komercyjne wykorzystanie wyniku tego projektu.

  Ze względu na bardziej zaawansowany etap prac faza PoC zwykle realizowana jest przez prawnie wyodrębniony podmiot dedykowany do realizacji takiego projektu (np. spółkę z o.o.).

  Konstrukcja funduszu Bridge Alfa

  Budżet funduszu składa się z: budżetu operacyjnego (maksymalnie 20%) i budżetu Inwestycyjnego (minimalnie 80%).

  Budżet operacyjny (nie może być wyższy niż 25% budżetu inwestycyjnego) funduszu obejmuje:

  1). koszty wynagrodzeń członków zespołu funduszu,
  2). koszty administracyjne funkcjonowania funduszu, w tym również koszty promocji i monitorowania,
  3). koszty analiz projektów B+R,
  4). badania technologiczne.

  20% budżetu operacyjnego musi być przeznaczona na wsparcie pomysłodawcy w zakresie działań B+R w fazie PoP.

  Budżet inwestycyjny to wydatki związane z inwestycją w dany projekt, która może przyjąć formę wsparcia pomysłodawcy czy zespołu pomysłodawców poprzez umowę o współpracy w fazie Proof-of-Principle oraz typowego wejścia kapitałowego w spółkę w fazie Proof-of-Concept.

  Lista funduszy Bridge Alfa z dofinansowaniem NCBR

  Poniżej przedstawiam listę funduszy, które uzyskały pozytywną ocenę NCBR oraz zostały zarekomendowane do dofinansowania w ramach Bridge Alfa.

  TeamVest Alfa

  Całkowity budżet funduszu: 30 mln złotych
  Koncentracja branżowa: m.in. sektor nowych materiałów, bio-rolnictwo i przetwarzanie żywności oraz ICT

  LQT Fund II

  Całkowity budżet funduszu: 30 mln złotych
  Koncentracja branżowa: szeroko pojęte technologie poprawiające jakość życia w obliczu transformacji demograficznej

  Augere Health Food Fund

  Całkowity budżet funduszu: 30 mln złotych
  Koncentracja branżowa: szeroko rozumiana branża spożywcza oraz produktów i usług prozdrowotnych

  Speedup Bridge Alfa

  Całkowity budżet funduszu: 30 mln złotych
  Koncentracja branżowa: w szerokim znaczeniu innowacje technologiczne w zakresie oprogramowania i hardware

  Polski Instytut Badań i Rozwoju Inwestycje

  Całkowity budżet funduszu: 30 mln złotych
  Koncentracja branżowa: m.in. nowe materiały, procesy ich wytwarzania z naciskiem na inżynierię chemiczną i procesową

  Kvarko

  Całkowity budżet funduszu: 30 mln złotych
  Koncentracja branżowa: sektora biogospodarki rolno-spożywczej oraz sektorów leśno-drzewnego i środowiskowego

  Xplorer Fund

  Całkowity budżet funduszu: 30 mln złotych
  Koncentracja branżowa: Internet rzeczy (Internet of Things, IoT)

  Infini

  Całkowity budżet funduszu: 30 mln złotych
  Koncentracja branżowa: projekty o charakterze technologicznym oraz life science

  BlueLab

  Całkowity budżet funduszu: 30 mln złotych
  Koncentracja branżowa: m.in. automatyzacja/robotyka/urządzenia b2b

  Innoventure

  Całkowity budżet funduszu: 30 mln złotych
  Koncentracja branżowa: innowacyjne technologie i procesy przemysłowe.

  Akcelerator Technologiczny Gliwice

  Całkowity budżet funduszu: 30 mln złotych
  Koncentracja branżowa: innowacyjne technologie i procesy przemysłowe.

  StartVenture@Poland 2

  Całkowity budżet funduszu: 30 mln złotych
  Koncentracja branżowa: m.in. innowacyjne technologie i procesy przemysłowe

  Vistula Bioventure Polska

  Całkowity budżet funduszu: 30 mln złotych
  Koncentracja branżowa: branża zdrowia i nauki o życiu

  Bridge Alfa by YouNick Mint

  Całkowity budżet funduszu: 30 mln złotych
  Koncentracja branżowa: inżynieria medyczna, leki, biotechnologie, chemia materiałowa, ICT, elektronika na polimerach, technologie kreacyjne

  Alfabeat ALFA

  Całkowity budżet funduszu: 30 mln złotych
  Koncentracja branżowa: technologie informatyczne

  Data Invest

  Całkowity budżet funduszu: 15 mln złotych
  Koncentracja branżowa: technologie big data z głównymi obszarami zainteresowania: branża finansowa (fintech), bezpieczeństwa IT, technologiczna, SaaS, Internet Rzeczy, sztuczna inteligencja

  Impera Alfa

  Całkowity budżet funduszu: 30 mln złotych
  Koncentracja branżowa: m.in. innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego

  NEX INVEST

  Całkowity budżet funduszu: 30 mln złotych
  Koncentracja branżowa: szeroko rozumiana energetyka

  Leonardo Fund

  Całkowity budżet funduszu: 20 mln złotych
  Koncentracja branżowa: m.in. innowacyjne technologie i procesy przemysłowe oraz zdrowe społeczeństwo

  Lista funduszy Bridge Alfa czekających na decyzję o środkach finansowych

  Poniżej przedstawiam listę trzech funduszy, które uzyskały pozytywną ocenę NCBR, ale nie zostały zarekomendowane do dofinansowania ze względu na wyczerpanie zarezerwowanych środków finansowych do wykorzystania w ramach Bridge Alfa. Jak pisałem powyżej uważam, iż fundusze te również otrzymają dofinansowanie, biorąc pod uwagę koncentrację programu na innowacjach.

  AgriTech Hub

  Całkowity budżet funduszu: 30 mln złotych
  Koncentracja branżowa: dedykowany sektorowi rolno-spożywczemu

  SImpact Fund

  Całkowity budżet funduszu: 30 mln złotych
  Koncentracja branżowa: inwestycje w różne branże o charakterze social impact

  Leonarto

  Całkowity budżet funduszu: 30 mln złotych
  Koncentracja branżowa: m.in. innowacyjne technologie i procesy przemysłowe oraz zdrowe społeczeństwo

  Mogą Cię również zainteresować...