Kiedy sprzedać firmę? Jakie warunki powinny być spełnione?

Mały przedsiębiorca w Bankgkoku, sprzedawca owoców durian

Pytanie Kiedy sprzedać firmę? To jedno z najczęściej zadawanych pytań przez przedsiębiorców rozważających sprzedaż własnej firmy.

Dwa inne kluczowe pytania, które zadają sobie właściciele firm zastanawiających się nad sprzedażą, należą również: Jak sprzedać firmę? oraz Jak uzyskać najlepszą wycenę firmy?

W niniejszym tekście odpowiem na pierwsze z zadanych pytań, czyli Kiedy sprzedać firmę? Kiedy jest najlepszy moment? Jakie warunki muszą być spełnione?

W mojej opinii moment sprzedaży firmy zależy od trzech kluczowych kwestii, czyli:

  • przygotowania właściciela do tego, aby sprzedać firmę, którą budował przez co najmniej kilka lat,
  • stanu przygotowania firmy do sprzedaży,
  • sytuacji makroekonomicznej, sytuacji na rynku kapitałowym oraz sytuacji w branży, w której firma działa.

Na stronie Startowej znajdziesz listę ważniejszych tekstów z bloga.

Listę pogrupowałem w sekcje, a jedną z nich jest sekcja poświęcona sprzedaży firmy.

A może zainteresują Cię inne teksty odnoszące się do tematyki związanej ze sprzedażą firmy:

Właściciel musi odpowiedzieć sobie na pytanie Kiedy sprzedać firmę?

Przygotowanie właściciela do zbycia firmy to najważniejsza kwestia ze wszystkich powyżej wymienionych. Wynika to z tego, że firmę można sprzedać tylko wtedy, gdy jej właściciel jest na to gotowy.

Innymi słowy, zanim zostanie rozpoczęty proces sprzedaży właściciel powinien czuć się dobrze z odpowiedzią na pytanie Kiedy sprzedać firmę?

Dla wielu właścicieli firm odpowiedź na to pytanie nie będzie prosta.

Bardzo często, firma to całe życie jej właściciela. Rozstanie się z firmą, której poświęcił on kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt lat swojego życia jest najczęściej trudne.

Przedsiębiorca musi się przygotować mentalnie do rozstania z firmą. Bez takiego przygotowania udział w procesie zbycia firmy może mieć negatywny skutek dla jego powodzenie.

Założyciel firmy musi zawczasu zastanowić się, co będzie robił po transakcji. Wczesna emerytura nie dla każdego będzie najlepszym rozwiązaniem.

Właściciel firmy powinien też uwzględnić sytuację członków rodziny, którzy pracują na rzecz firmy. Część z nich bez lidera z rodziny może stracić motywację, aby nadal budować firmę.

Bardzo ważne jest informowanie członków rodziny o kolejnych etapach realizowanego procesu sprzedaży firmy.

Zbycie firmy może też być trudna do zaakceptowania dla członków rodziny, który nie są związani bezpośrednio z firmą, ale firmę postrzegają jako gwarancję stabilności.

Przygotowanie firmy do sprzedaży kluczowe w odpowiedzi na pytanie Kiedy sprzedać firmę?

Przygotowanie firmy do sprzedaży polega przede wszystkim na zdefiniowaniu obszarów w firmie, które wymagają optymalizacji. Następnie, przeprowadza się odpowiednie działania optymalizacyjne.

Z tego punktu widzenia, odpowiedź na pytanie Kiedy sprzedać firmę? jest nieskomplikowana: wtedy, gdy firma jest gotowa.

Do przykładowych obszarów, które najczęściej podlegają optymalizacji, należą miedzy innymi:

  • sprawozdania finansowe (bilans i rachunek zysków i strat),
  • czynniki wpływające na wzrost przychodów ze sprzedaży,
  • kwestie pracownicze,
  • dokumenty korporacyjne i umowy.

Działania optymalizacyjne są wynikiem analiz firmy, których rezultaty zawiera plan strategiczny.

Realizacja tego planu powinna mieć miejsce nawet kilkanaście miesięcy przed planowanym rozpoczęciem procesu sprzedaży firmy. Wszystko zależy od specyfiki danej firmy.

Prawidłowa identyfikacja obszarów optymalizacji oraz realizacja działań optymalizacyjnych wpływa pozytywnie na:

  • minimalizację ryzyk, które negatywnie oddziałują na wycenę firmy.
  • wzrost efektywności ekonomicznej firmy, a co za tym idzie – na podwyższenie wyceny firmy.

Pierwsza i druga odpowiedź na pytanie Kiedy sprzedać firmę? są kluczowe. Trzecia odpowiedź, którą omawiam poniżej, często pozostaje poza kontrolą właściciela czy właścicieli firmy. Niestety, może mieć ona istotny wpływ na wycenę firmy.

Koniunktura w gospodarce, na rynku kapitałowym i w branży

Na wycenę firmy bardzo istotny wpływ ma koniunktura w skali makro-, a także w branży, w której działa firma. Niezależnie od koniunktury gospodarczej bardzo istotna dla wyceny firmy jest sytuacja na rynku kapitałowym.

Koniunktura gospodarcza w kraju i na świecie bardzo silnie oddziałuje na między innymi kształtowanie się popytu konsumpcyjnego, ceny i dostępność konsumentów do kredytów, jak i firm czy dostępności siły roboczej.

Na sytuację firmy i jej wycenę ma również wpływ koniunktura w branży. Koniunktura w danej branży jest zazwyczaj powiązana z sytuacją w skali makro. Niektóre branże to branże defensywne, które są mniej zależne od cyklicznych wahań koniunktury gospodarczej.

Na wycenę firmy będą też miały trendy, które mogą spowodować wejście nowych konkurentów i zmienić dotychczasowy układ sił na rynku.

Trudna sytuacja w branży może negatywnie wpłynąć na przeprowadzane przejęcia przez liderów branżowych.

Sytuacja na rynku kapitałowym to kolejny element, który bierze się pod uwagę przy rozważaniu momentu kiedy rozpocząć proces zbycia firmy.

Odpływ środków z rynku inwestycji kapitałowych może spowodować zahamowanie transakcji realizowanych przez fundusze Private Equity. Oznacza to mniejsze zainteresowanie potencjalnych nabywców, a w rezultacie niższą wycenę firmy.

Podsumowując, moment sprzedaży firmy powinien być skorelowany z sytuacją gospodarczą w skali makro, w branży i na rynkach kapitałowych. Jednak w praktyce, niestety, nie zawsze się to udaje.

Może Cię też zainteresuje Sprzedaż małej firmy. Na co zwrócić uwagę? albo Jak wycenić firmę? Co potrzebuję? Kto wycenia?