Krajowy Fundusz Kapitałowy (KFK) – lista funduszy VC

Krajowy Fundusz Kapitałowy (KFK) -lista funduszy VC. Blog. Private Equity Consulting. Mariusz Malec

Fundusze Venture Capital finansowane przez Krajowy Fundusz Kapitałowy (KFK) to kolejna grupa funduszy VC korzystających ze środków publicznych (polskich i zagranicznych).

(Data publikacji: 11 lutego 2015 roku)

O funduszach VC działających w ramach działania PO IG 3.1. pisałem w POIG 3.1. PARP – lista funduszy VC.

O funduszach VC działających w ramach programu Bridge Alfa realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) pisałem w Bridge Alfa (NCBR). Pełna lista funduszy (2018).

Może Cię zainteresuje Fundusz Private Equity. Co to jest? Jak działa?, gdzie przedstawiłem sposób organizacji funduszu Private Equity oraz jego funkcjonowania.

.

Krajowy Fundusz Kapitałowy (KFK) – charakterystyka

Fundusze KFK są powoływane i zarządzane przez specjalistów mających doświadczenie w zakresie przeprowadzania inwestycji Venture Capital.

Krajowy Fundusz Kapitałowy (KFK) może zainwestować w jeden fundusz nie więcej niż 50% całkowitej kwoty kapitałów pozyskanych na wejścia kapitałowe.

Pozostały kapitał dostarczają tym funduszom inwestorzy prywatni. To jest istotna cecha odróżniająca te fundusze od funduszy VC działających w ramach programu (działania) PO IG 3.1.

W działaniu PO IG 3.1. konieczność współfinansowania funduszy VC i wejść kapitałowych przez inwestorów prywatnych wprowadzono, w dość ograniczonym zakresie, dopiero w ostatnich „naborach”.

Chodzi o fundusze, które powstały na przełomie 2013 i 2014 roku. Wcześniej, fundusze 3.1. wykorzystywały wyłącznie środki publiczne.

Krajowy Fundusz Kapitałowy (KFK) działa jako tzw. fundusz funduszy, co oznacza, iż inwestuje w fundusze Venture Capital, które przeprowadzają bezpośrednie inwestycje w projekty czy firmy.

Środki, którymi dysponuje Krajowy Fundusz Kapitałowy pochodzą z budżetu państwa, funduszy UE oraz Szwajcarii. W programie PO IG 3.1. kapitałem dla funduszy VC zarządzała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Maksymalny okres funkcjonowania funduszu KFK nie może wynieść więcej niż dziesięć lat (w szczególnych przypadkach dwanaście lat), a maksymalny okres przeznaczony na inwestycje to pięć lat od momentu przyjęcia środków od inwestorów.

Teoretycznie, niektóre fundusze powinny zakończyć przeprowadzanie wejść kapitałowych w 2015 i 2016 roku. Dotychczas, w wielu przypadkach okres dokonywania inwestycji był przedłużany za zgodą KFK.

Maksymalna kwota inwestycji funduszu (wejścia kapitałowego) w jeden projekt to 1,5 mln euro.

Krajowy Fundusz Kapitałowy zachowuje prawo do wyrażania zgody na przeprowadzenie wejścia kapitałowego w spółkę przez dany fundusz.

KFK – komentarz do listy funduszy

Poniżej przedstawiam listę funduszy, które pozyskały środki finansowe od KFK wraz z podstawowymi informacjami.

Listę ułożyłem według kryterium liczby zrealizowanych wejść kapitałowych poszczególnych funduszy na dzień publikacji niniejszego tekstu, co jest najczęściej pochodną momentu startu funduszu.

Kapitał funduszy, o których piszę poniżej, to kapitał, który już został pozyskany od inwestorów (suma wszystkich wpłat inwestorów, w tym również KFK) lub planowana kwota kapitału do pozyskania (docelowa suma wpłat inwestorów).

Oznacza to, że faktyczna kwota kapitału dostępnego do inwestycji przez fundusz, może być niższa niż przedstawiona. Warto też wspomnieć, że niektóre fundusze, pomimo zawarcia umowy z KFK, nie uruchomiły działalności.

Liczbę przeprowadzonych przez fundusze inwestycji podaję w oparciu o bieżące informacje z KFK, które częściowo potwierdziłem w innych źródłach (na dzień publikacji tekstu).

Większość funduszy KFK informuje, iż dokonuje wejść kapitałowych na wszystkich etapach Venture Capital, ale w rzeczywistości nie jest to normą.

Za jedyny fundusz, który dokonuje inwestycji w przedsięwzięcia znajdujące się na etapie zalążka można uznać tylko Innovation Nest.

Satus Venture dokonuje takich inwestycji, ale poprzez własne fundusze VC działające w ramach programu PO IG 3.1. Pozostałe fundusze inwestują w firmy znajdujące się na etapie startupu czy wczesnej ekspansji.

Warto pamiętać, że inwestycje Venture Capital to wejścia kapitałowe w projekty i firmy na wczesnych etapach rozwoju, poczynając od zalążka (seed), poprzez uruchomienie działalności i jej prowadzenie (startup) do końca etapu wczesnej ekspansji (po weryfikacji rynkowej modelu biznesowego, produktu czy usługi).

KFK – lista funduszy

Satus Venture

Fundusz: Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Venture Capital Satus

ul. Oleandry 2, 30-063 Kraków

Kapitał: 50 milionów złotych
Liczba przeprowadzonych inwestycji: 27

FIZ Venture Capital Satus jest zarządzany przez SATUS Venture Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółka Komandytowa (statut i sprawozdania finansowe FIZ VC Satus)

Satus Venture to jedna z bardziej aktywnych grup inwestycyjnych działających w obszarze Venture Capital w Polsce.

Omawiany fundusz wydaje się koncentrować na przedsięwzięciach już działających lub dobrze opracowanych, z silnym zespołem.

Skutkuje to tym, że kwoty inwestycji są nie niższe niż jeden milion złotych (wejścia kapitałowe są dokonywane zazwyczaj w transzach po kilkaset tysięcy złotych każda).

Teoretycznie, fundusz nie wyklucza inwestycji w przedsięwzięcia na etapie zalążka (seed). Fundusz nie ma preferencji inwestycyjnych dotyczących konkretnych branż.

Umowa z KFK została zawarta w 2010 roku.

Innovation Nest

Fundusz: Innovation Nest Sp. z o.o. S.K.A.

ul. Ludwinowska 7/9, 30-331 Kraków

Kapitał: 40 milionów złotych
Liczba zrealizowanych inwestycji: 15

Fundusz Innovation Nest koncentruje się na projektach, które znajdują się na bardzo wczesnych etapach rozwoju głównie z obszaru software. Teoretycznie, rozważa on inwestycje do 1 miliona dolarów, ale zazwyczaj mówi się o kwotach od 25 – 50 tysięcy dolarów.

To są środki, które mają przygotować firmę do pozyskania pierwszej istotnej kwoty finansowania (tzw. seria A) z rynku amerykańskiego lub europejskiego.

Fundusz poszukuje projektów, które będą mogły działać globalnie. Innovation Nest przyjął założenie, że Polska jest zbyt małym i lokalnym rynkiem, aby być realną bazą do wejścia na międzynarodowe rynki.

Fundusz odrzuca ideę budowania w pierwszej kolejności silnej firmy na rynku polskim, aby następnie wejść na rynki międzynarodowe.

Według kierujących funduszem większy sens ma startowanie z lokalnego rynku od razu na rynki światowe i tam budowanie globalnego startupu. Umowa z KFK została zawarta w 2011 roku.

Giza Venture Capital

Fundusz: Giza Polish Ventures Sp. z o.o. S.K.A.

ul. Trakt Lubelski 40a, 04-870 Warszawa

Kapitał: 84 milionów złotych
Liczba zrealizowanych inwestycji: 11

Giza Polish Ventures (GPV) jest funduszem, który należy do izraelskiej grupy funduszy Giza Venture Capital.

Giza Venture Capital to jeden z najstarszych funduszy Venture Capital w Izraelu Warto nadmienić, że rynek inwestycji VC w Izraelu to jeden z najlepiej rozwiniętych ekosystemów Venture Capital na świecie.

Dla porównania, wartość inwestycji VC zrealizowanych przez fundusze izraelskie w ostatnich trzech latach wahały się od 1/3 (2011 rok) do 2/3 (2013 rok) wartości inwestycji VC na całym rynku europejskim. Giza wspiera przede wszystkim projekty z Izraela, Europy i Azji, a także Stanów Zjednoczonych.

Teoretycznie, Giza Polish Ventures ma inwestować w projekty na wszystkich etapach rozwoju w obszarze Venture Capital.

Jednak na podstawie zrealizowanych wejść kapitałowych można zauważyć koncentrację na projektach już uruchomionych (etap startupu i wczesnej ekspansji).

Fundusz Giza Polish Ventures, podobnie jak inne fundusze z grupy Giza, poszukuje przede wszystkim firm z potencjałem na ekspansję globalną.

Umowa z KFK została zawarta w 2011 roku.

Impera Seed Fund

Fundusz: Impera Seed Fund Sp. z o.o. Fundusz Kapitałowy Sp.k.

ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa

Kapitał: 60 milionów złotych
Liczba przeprowadzonych inwestycji: 9

Impera Seed Fund koncentruje się na inwestycjach VC w projekty już działające (startup i wczesna ekspansja).

Etap zalążkowy rozwoju projektu, pomimo, że występuje w nazwie, nie wydaje się być preferowanym etapem rozwoju projektu.

Fundusz jest wspierany kapitałowo i merytorycznie przez spółkę Impera Capital S.A., notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Zarządzającym funduszem jest Impera Seed Fund Sp. z o.o. Umowa z KFK została zawarta w 2007 roku (jako BBI Seed Fund).

Helix Venture FIZ (MCI)

Fundusz: Helix Ventures Partners Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa

Kapitał: 40 milionów złotych
Liczba przeprowadzonych inwestycji: 7

Helix Ventures Partners inwestuje w następujących obszarach: technologie internetowe, mobilne i oprogramowanie, elektronika, inne.

Helix Venture poszukuje przede wszystkim projektów już działających oraz znajdujących się w fazie wczesnej ekspansji. HVP należy do funduszy grupy MCI.

MCI S.A. był w przeszłości jednym z pierwszych i najważniejszych funduszy Venture Capital w Polsce. Spółka MCI S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Funduszem zarządza MCI Capital TFI S.A. Umowa z KFK została podpisana w 2007 roku, ale warto zaznaczyć, że w funduszu nastąpiło nieco zmian od tamtej pory.

Internet Ventures FIZ (MCI)

Fundusz: Internet Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa

Kapitał: 100 milionów złotych
Liczba przeprowadzonych inwestycji: 7

Internet Ventures inwestuje w projekty z obszaru internetu i oprogramowania, cyfrowe media, rozwiązania dla telekomunikacji i mediów elektronicznych, serwisy gier i rozrywki on-line, a także e-advertising i m-adverising oraz cloud computing.

Podobnie jak Helix Ventures, Internet Ventures należy do funduszy grupy MCI. Podobnie również jak Helix Venture, fundusz poszukuje przede wszystkim projektów już działających oraz znajdujących się w fazie wczesnej ekspansji. Funduszem zarządza MCI Capital TFI S.A.

Umowa z KFK została zawarta w 2010 roku.

WinVentures

Fundusz: WinVentures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa

Kapitał: 60 milionów złotych
Liczba przeprowadzonych inwestycji: 4

WinVentures nie ma istotnych ograniczeń inwestycyjnych dotyczących branż. Fundusz stanowi cześć holdingu finansowego W Investments. Spółka W Investments S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Umowa z KFK została zawarta w 2013 roku.

W grupie znajduje się również WinQbator, który jest funduszem Venture Capital działającym w ramach programu PO IG 3.1.

Black Lion

Fundusz: Assets Management Black Lion Sp. z o.o. S.K.A.

ul. Mińska 25, Budynek 1923, 03-808 Warszawa

Kapitał: 100 milionów złotych
Liczba przeprowadzonych inwestycji: 4

Black Lion jest częścią grupy Black Lion. Spółka Black Lion Fund S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Umowa z KFK została zawarta w 2010 roku.

Zernike-META Ventures

Fundusz: ZERNIKE-META VENTURES S.p.A Ingenium Poland SKA

ul. Mińska 25 bud. 44, 03-808 Warszawa

Kapitał: 80 milionów złotych
Liczba przeprowadzonych inwestycji: 4

Polski fundusz Zernike-META Ventures Ingenium jest wpierany finansowo i kapitałowo przez włosko-holenderski holding finansowy ZernikeMeta Ventures (ZMV), będącym wspólnym przedsięwzięciem dwóch podmiotów zajmujących się inwestycjami Venture Capital – Zernike Group i META Group.

Umowa z KFK została zawarta w 2012 roku.

Skyline Venture

Fundusz: Skyline Venture Spółka z o.o. SKA

Al. Komisji Edukacji Narodowej 18 lok. 3b, 02-797 Warszawa

Kapitał: 40 milionów złotych
Liczba przeprowadzonych inwestycji: 4

Fundusz Skyline Venture to część grupy Skyline. Spółka Skyline Investment S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Fundusz nie ma preferencji branżowych. Podmiotem zarządzającym funduszem jest Skyline Venture Sp. z o.o.

Umowa z KFK została podpisana w 2010 roku.

SpeedUp Innovation

Fundusz: SpeedUp Innovation Sp. z o.o. S.K.A.

ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań

Kapitał: 29 milionów złotych
Liczba przeprowadzonych inwestycji: 4

SpeedUp Innovation jest częścią grupy SpeedUp Venture Capital. W grupie znajduje się również SpeedUp Investments, który jest funduszem Venture Capital działającym w ramach programu PO IG 3.1.

Umowa z KFK została zawarta w 2012 roku.

Inovo Venture

Fundusz: Inovo Sp z o.o. Venture Fund S.K.A.

ul. Twarda 44 lok. 24, 00-831 Warszawa

Kapitał: 30 milionów złotych
Liczba przeprowadzonych inwestycji: 3

Fundusz Inovo nie ma szczególnych ograniczeń w zakresie inwestycji dotyczących branży. Preferuje inwestycje w projekty już działające z potwierdzonym modelem biznesowym lub zweryfikowanym rynkowo produktem czy usługą.

Umowa z KFK została zawarta w 2011 roku.

Avanu Venture Capital

Fundusz: Avanu Venture Capital Management Sp. z o.o. Fundusz S.K.A.

ul. Porcelanowa 19, 40-246 Katowice

Kapitał: 50 milionów złotych
Liczba przeprowadzonych inwestycji: 2

Fundusz interesują przede wszystkim firmy na etapie ekspansji. Nie ma on szczególnych ograniczeń inwestycyjnych dotyczących branż. Podmiot zarządzający funduszem to Avanu Venture Capital Management Sp. z o. o.

Umowa z KFK została zawarta w 2011 roku.

Bastion Venture Fund

Fundusz: Bastion Venture Fund Sp. z o.o. S.K.A.

ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa

Kapitał: 50 milionów złotych
Liczba przeprowadzonych inwestycji: 2

Fundusz jest zarządzany przez firmę Bastion Venture Fund Sp. z o.o. należącą do Bastion Group.

Fundusz nie ma szczególnej specjalizacji sektorowej i inwestuje w projekty działające i na etapie wczesnej ekspansji (czyli już po weryfikacji rynkowej produktu czy usługi lub modelu biznesowego).

Umowa z KFK została zawarta w 2012 roku.

Experior Venture Fund

Fundusz: Experior Sp. z o.o. Venture Fund S.K.A.

ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa

Kapitał: 80 milionów złotych
Liczba przeprowadzonych inwestycji: 2

Fundusz Experior Venture Fund jest zarządzany przez firmę Experior Sp. z o.o. Spółka komandytowa. Umowa z KFK została zawarta pod koniec 2012 roku.

Nomad Fund

Fundusz: Nomad Management GmBH S.K.A.

Adres ul. Radzikowskiego 47B, 31-315 Kraków

Kapitał: 40 milionów złotych
Liczba przeprowadzonych inwestycji: 0

Fundusz Nomad nie ma specjalizacji branżowej i zamierza koncentrować się na etapie ekspansji. Umowa z KFK została zawarta w 2011 roku.

PGF Heyka Capital Markets

Fundusz: Poland Growth Fund III “Heyka Capital Markets Group Sp. z o.o.” Sp. komandyt. S.K.A.

ul. Górnośląska 16 lok. 3, 00-432 Warszawa

Kapitał: 50 milionów złotych
Liczba przeprowadzonych inwestycji: 0

Fundusz PGF jest zarządzany przez Heyka Capital Markets Group. Umowa z KFK została zawarta w 2014 roku. Według mnie, fundusz prawdopodobnie będzie się koncentrował na projektach w fazie wczesnej ekspansji, a mniejszym stopniu – na etapie zalążka (seed) czy startupu.