EBITDA. Co to jest? Jak obliczać? Kiedy używać?

EBITDA - co to jest?

EBITDA to chyba jedna z najbardziej rozpoznawalnych miar rentowności działalności biznesowej przedsiębiorstwa. EBITDA jest również często wykorzystywana przy wycenie firmy. Według mnie jest to również jedna z najbardziej nadużywanych kategorii finansowych.

Na stronie Startowej znajdziesz pełną listę tekstów z bloga. Podzieliłem ją na kategorie. Znajdują się tam również inne teksty z dziedziny finansowej.

Sprawdź przede wszystkim kategorię Finanse i analiza finansowa w małej firmie i startupie.

EBITDA – definicja

EBITDA to „earnings before interest, taxes, depreciation and amortization”, co oznacza zysk przed odsetkami, podatkami i amortyzacją.

Odsetki” („interest”) to koszty finansowe (koszty oprocentowania długu) pomniejszone o przychody finansowe. „Podatki” (taxes) to podatek dochodowy płacony przez przedsiębiorstwo od osiąganych przez nie dochodów, czyli, w zależności od formy prawnej, CIT lub PIT (do „podatków” nie należy VAT).

Amortyzacja” („depreciation and amortization”) to koszt, który odpowiada rozliczanemu w czasie zużyciu czy wykorzystaniu zakupionych przez przedsiębiorstwo składników majątku, czyli Rzeczowych Aktywów Trwałych (majątek trwały materialny) oraz Wartości Niematerialnych i Prawnych (WNiP).

EBITDA odzwierciedla wynik z szeroko pojętej działalności operacyjnej przedsiębiorstwa, na który składa się zarówno wynik z działalności podstawowej, jak i działalności innej niż podstawa, przed odliczeniem kosztów finansowych i podatku dochodowego, a także kosztów amortyzacji majątku trwałego materialnego i niematerialnego (WNiP).

EBITDA to wynik z działalności przedsiębiorstwa, który jest osiągany przy wykorzystaniu kapitałów własnych, jak i finansowania zewnętrznego w postaci długu (pożyczki, kredyty) czy kredytu kupieckiego (zobowiązania handlowe o przedłużonym terminie płatności).

EBITDA – obliczanie

Najprostszym sposobem obliczenia EBITDA jest wykorzystanie dwóch wielkości finansowych: EBIT i amortyzacji. Zależność wszystkich trzech kategorii finansowych przedstawiam poniżej:

EBITDA to EBIT plus Amortyzacja środków trwałych (materialnych i niematerialnych)

EBITDA to wynik z działalności firmy, który jest obliczany identycznie jak EBIT z jednym wyjątkiem – w kosztach nie ujmuje się amortyzacji.

EBIT to zysk, który powstaje w wyniku odjęcia od przychodów z działalności podstawowej i niepodstawowej odpowiadających im kosztów, w tym również wartości odpisów amortyzacyjnych, ale bez kosztów finansowych i kosztów podatkowych.

Na podstawie rekomendacji SEC (organu nadzorującego rynki finansowe w USA) EBIT jest obliczany na podstawie następującego wzoru:

Zysk Netto plus koszty podatkowe plus koszty finansowe związane z obsługą długu z uwzględnieniem przychodów finansowych

Na temat obliczania EBIT i problemach z tym związanych pisałem więcej w EBIT to nie zysk operacyjny .

Amortyzacja

Amortyzacja odzwierciedla rozłożony w czasie koszt środków trwałych zakupionych przez firmę i wykorzystywanych w działalności operacyjnej.

Firma może dokonywać odpisów amortyzacyjnych aktywów trwałych materialnych (maszyny i urządzenia, budynki itp.), jak i niematerialnych (WNiP, czyli wartości niematerialne i prawne jak know-how, patenty, znaki towarowe, marki, licencje itp.).

Amortyzacja to typowy koszt niegotówkowy, czyli koszt, z którym nie wiąże się wydatek gotówkowy (wydatek gotówkowy w postaci zakupu środka trwałego występuje przed rozpoczęciem wykazywania kosztu amortyzacji).

Przykładowo, koszt powierzchni biurowej za dany miesiąc ma zazwyczaj odzwierciedlenie w przepływie gotówkowym, ponieważ dokonywana jest płatność na rzecz właściciela.

W przypadku amortyzacji, wydatek gotówkowy (np. zakup urządzenia) jest dokonywany w jednym miesiącu, a koszt (w postaci odpisów amortyzacyjnych) może być rozliczany np. przez 5 lat, czyli 60 miesięcy.

Termin „depreciation and amortization”, który jest stosowany w Ameryce Północnej, jest równoznaczny z terminem „amortyzacja” (stosowanym w Polsce i innych krajach Europy).

„Depreciation” oznacza amortyzację majątku trwałego materialnego (maszyny, urządzenia, samochody itp.), czyli tangible assets, natomiast „amortization” – amortyzację majątku trwałego niematerialnego (np. oprogramowanie, patenty, znaki towarowe, marki itp.), czyli tzw. intangible assets.

Do obliczenia EBITDA jest wykorzystywana, oczywiście, amortyzacja „bilansowa”, a nie – „podatkowa”. Na ten temat i w ogóle o amortyzacji pisałem szeroko w Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych i WNIP. Wszystko, co musisz wiedzieć.

Znaczenie amortyzacji w przypadku EBITDA jest bardzo duże. O „sile” EBITDA będzie stanowić wielkość udziału amortyzacji w wartości tego wyniku.

Jakość EBITDA będzie zmniejszać się wraz ze zwiększaniem się udziału procentowego amortyzacji, a zwiększać się wraz ze zmniejszaniem się tego udziału.

O czym mówi EBITDA?

EBITDA to wielkość, która przedstawia działalność firmy bez uwzględniania kosztów związanych z inwestycjami w aktywa trwałe (materialne i niematerialne).

W EBITDA nie są więc ujmowane w żaden sposób ani wydatki gotówkowe związane z zakupem środków trwałych (CAPEX), ani odpisy amortyzacyjne dotyczące środków trwałych.

Innymi słowy, w odróżnieniu od EBIT, EBITDA pomija wszelkie koszty związane z poczynionymi inwestycjami i ujmuje tylko koszty operacyjne i nieoperacyjne z działalności kontynuowanej (jak pisałem powyżej, w EBITDA nie są ujmowane koszty finansowe i podatkowe).

Posługiwanie się wynikiem EBITDA ma przede wszystkim sens w przypadku przedsiębiorstw, które poczyniły już znaczące inwestycje w majątek i nie będą już takich inwestycji dokonywać przez pewien okres.

Mogą to być również firmy znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej, których nie stać na dokonywanie wydatków inwestycyjnych.

Nieformalny wskaźnik

EBITDA, podobnie jak EBIT, to kategoria finansowa, która jest powszechnie wykorzystywana przez rynek kapitałowy w Polsce i na świecie. EBITDA posługują się bardzo często miedzy innymi spółki giełdowe, analitycy, a także prasa biznesowa i finansowa.

EBITDA jest wykorzystywany jako kategoria porównawcza w wycenie firmy metodą porównawczą (rynkową).

Kategoria ta wykorzystywana jest również często w wycenie firmy kalkulatorem online , gdy przedsiębiorca przeprowadza wstępną wycenę.

Pomimo powszechności wskaźnika EBITDA, nie jest on formalnie zdefiniowany ani w Polsce, ani w innych krajach. Nie istnieją żadne regulacje w krajowych czy międzynarodowych zasadach rachunkowości (GAAP).

W celu uniknięcia nieporozumień z prezentowania EBITDA, organ nadzorujący rynek kapitałowy w USA (SEC) wymaga od spółek giełdowych dostosowania się do jego rekomendacji w zakresie definicji EBITDA.

Dodatkowo, SEC zobowiązał wszystkie spółki giełdowe do przedstawiania w raportach finansowych sposobu kalkulacji EBITDA, a sama kalkulacja tej wielkości musi się opierać na wielkościach księgowych zdefiniowanych w przepisach księgowych (GAAP).

Jeśli kalkulacja EBITDA nie bazuje na rekomendacjach SEC, spółka musi zastosować inną nazwę dla takiej wartości finansowej, np. adjusted EBITDA, czyli w wolnym tłumaczeniu – „skorygowany EBITDA”.

W ostatniej dekadzie wiele firm w USA zostało zmuszonych do zaktualizowania informacji finansowych odnoszących się EBITDA.

Więcej na temat rekomendacji SEC dotyczących EBITDA można przeczytać między innymi w Final Rule: Conditions for Use of Non-GAAP Financial Measures czyFrequently Asked Questions Regarding the Use of Non-GAAP Financial Measures.

Na korzyść EBITDA przemawia fakt, iż wszystkie elementy wykorzystywane w obliczaniu tej wielkości są szczegółowo zdefiniowane w lokalnych czy międzynarodowych przepisach księgowych.

Niestety, jednocześnie, wszystkie te przepisy dopuszczają wybór metod czy sposobów księgowania niektórych transakcji. Wpływa to negatywnie na porównywalność EBITDA pomiędzy firmami.

O wadach i zaletach EBITDA pisałem w dwóch tekstach:

Mogą Cię również zainteresować...