Jak cele biznes planu wpływają na jego format i zawartość?

W praktyce, nie występuje jeden format biznes planu. Biznes plany różnią się pomiędzy sobą ze względu na odmienne oczekiwanie wobec nich. Na te oczekiwania wpływają przede wszystkim cele biznes planu.

Na stronie Startowej zamieściłem listę ważniejszych tekstów z mojego bloga. Znajdziesz tam między innymi teksty z zakresu inwestycji w startup czy firmę, wyceny firmy czy sprzedaży firmy.

Szerokie opracowanie na temat biznes planu zawarłem w Biznes plan firmy i startupu. Co to jest? Jak napisać?

Może zainteresują Cię inne teksty z tej tematyki, a w tym na przykład:

Definicja biznes planu

Zanim przejdę do omawiania wpływu jaki mają cele biznes planu na jego zawartość i format, ogólnie omówię czym jest biznes plan. Najkrócej biznes plan można zdefiniować jako plan rozwoju biznesowego firmy czy projektu, który jest przedstawiony w formie opisowej i numerycznej.

Obejmuje on przede wszystkim informacje opisujące firmę, rynek docelowy, firmy konkurencyjne i ich produkty, cele biznesowe wraz ze sposobem ich realizacji oraz prognozy finansowe.

Jak wspominałem powyżej, ze względu na cele biznes planu, jego adresatów (odbiorców) albo specyfikę danej firmy czy projektu materiał ten może przyjąć różne formy. Oznacza to, że konkretny biznes plan może się znacząco różnić od innych biznes planów.

Jakie są cele biznes planu?

W praktyce biznesowej, wyróżnia się najczęściej trzy kluczowe cele biznes planu:

  • pozyskiwanie finansowania ze źródeł zewnętrznych,
  • planowanie i realizacja celów założonych w projekcie przez zarządzających firmą czy projektem,
  • narzędzie informacyjne czy planistyczne wykorzystywane przez właścicieli i osoby zarządzające firmą.

Poniżej opiszę kolejno wyżej wymienione cele biznes planu.

Pozyskiwanie finansowania dla firmy czy projektu

Pozyskanie kapitału na rozwój firmy czy realizację projektu to najczęściej występujący cel biznes planu. Wykorzystuje się go przede wszystkim w ramach pozyskania inwestora i finansowania bankowego. Inne cele takiego biznes planu to pozyskanie dotacji unijnej lub innego wsparcia z funduszy unijnych, jak pożyczka czy gwarancje kredytowe czy biznesowe.

W mojej opinii, biznes plan w procesie pozyskiwania kapitału od inwestora ma mniejsze znaczenie. Głównymi narzędziami inwestycyjnymi są przede wszystkim teaser inwestycyjny, pitch deck, czyli prezentacja inwestycyjna, oraz model finansowy. Ma to szczególne znaczenie w przypadku pozyskiwania finansowania od funduszy Venture Capital.

Specyfika funkcjonowania funduszy Venture Capital powoduje, że biznes plan w pozyskiwaniu finansowania wykorzystuje się przede wszystkim na późniejszym etapie. Ten etap to najczęściej moment, gdy inwestor po pierwszym czy drugim spotkaniu chce zapoznać się szerzej z projektem czy firmą.

W podobny sposób działają anioły biznesu, choć niektórzy mogą prosić o biznes plan na samym początku kontaktów. W mojej opinii nie jest to korzystne dla firmy czy założyciela startupu.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w wielu moich tekstach na blogu. Proponuję zacząć od tekstu Finansowanie startupu. Źródła. Rundy inwestycyjne.

Planowanie, realizacja i monitoring

Biznes plany są również tworzone jako narzędzia, które mają umożliwiać zaplanowanie, realizację i monitoring określonych działań biznesowych.

Te cele biznes planu powodują, że akcent kładzie się głównie na obszar związany z osiągnięciem zaplanowanych kamieni milowych czy identyfikację zasobów materialnych, niematerialnych czy osobowych.

Kluczowe w takim biznes planie są harmonogram czy model finansowy ze szczegółowymi prognozami.

Narzędzie informacyjne

Biznes plan może być stworzony na potrzeby wewnętrzne firmy. Cele takiego biznes planu to przede wszystkim dostarczenie informacji osobom zainteresowanym rozwojem firmy. Do tej grupy należą między innymi właściciele firmy, która jest zarządzana przez profesjonalną kadrę menadżerską, członkowie rady nadzorczej spółki kapitałowej czy zespół zarządzający firmą.

Taki biznes plan zazwyczaj omawia wszystkie obszary działalności, choć w zależności od konkretnej grupy może być dostosowany do jej oczekiwań.