Bridge Alfa (NCBR). Pełna lista funduszy VC (2019)

Bridge Alfa (NCBR). Pełna lista funduszy (2018)

Bridge Alfa to program realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), w ramach którego fundusze Venture Capital otrzymują bezzwrotne wsparcie finansowe w zakresie funkcjonowania i realizacji inwestycji. Środki finansowe w tym programie pochodzą ze funduszy Unii Europejskiej.

Obecnie, po kontrowersyjnych zmianach, maksymalna kwota inwestycji w jeden projekt inwestycyjnych to około 1 miliona złotych.

Poniżej przedstawiam listę funduszy Bridge Alfa wybranych do dofinansowania, czyli tych które spełniły kryteria i uzyskały minimalną liczbę punktów. Odnoszę się do dwóch ostatnich rund konkursowych.

W pierwszej z tych rund, w której uczestniczyłem jako ekspert i jeden z przewodniczych panelu ekspertów, wyłonionych zostało 21 funduszy.

W drugiej rundzie – kryteria spełniło 57 funduszy, choć z informacji podawanych przez NCBR wynika, iż umowy ramowe z NCBR podpisało 50 z nich.

O wyborze typu inwestora w zależności od fazy rozwoju projektu i bariery wejścia, a także sposobie wyceny projektu przez inwestora VC pisałem w Darmowym e-Kursie „Zanim pozyskasz inwestora”.

Opisałem tam również szeroko poszczególne typy inwestorów (np. fundusze, aniołów biznesu czy konsorcja inwestorskie) oraz poruszyłem inne kwestie z zakresu finansowania startupu.

Na stronie Startowej znajdziesz listę ważniejszych tekstów z bloga. Podzieliłem ją dla ułatwienia na kategorie.

Znajdują się tam również inne teksty z zakresu pozyskania inwestora, a w tym negocjacji z inwestorem.

Może zainteresują Cię teksty o wycenie patentu, zgłoszenia patentowego, zdolności patentowej albo wyceny goodwill?

Polecam również:

Trzy rundy Bridge Alfa

Fundusze Venture Capital już trzy razy korzystały ze wsparcia NCBR w ramach programu Bridge Alfa.

Środkami dysponują obecnie fundusze, które skorzystały z dwóch ostatnich rund wsparcia od NCBR.

Pierwsza runda Bridge Alfa (określana jako „pilotaż” miała miejsce w latach 2014-2015. W tym konkursie NCBR wyłonił wtedy 10 funduszy Venture Capital. Środki finansowe pochodzące z pierwszej rundy Bridge Alfa zostały już wyczerpane kilka lat temu.

Poniżej przedstawiam listę funduszy Bridge Alfa, które zostały wyłonione przez NCBR w ramach dwóch kolejnych rund, czyli drugiej i trzeciej.

Wyniki pierwszej z tych rund zostały ostatecznie rozstrzygnięte przez NCBR w 2016 roku. Rozstrzygniecie drugiej z tych rund nastąpiło w grudniu 2017 roku.

Nieco szerzej odnoszę się również do trzeciej (ostatniej) edycji Bridge Alfa, czyli tej z 2017 roku, ponieważ wywołała ona wiele kontrowersji na rynku inwestycji Venture Capital.

Inwestycje w projekty badawczo-rozwojowe (B+R) w fazie PoP i PoC

Bridge Alfa to program NCBR, który jest skoncentrowany na udzielaniu wsparcia projektom badawczo-rozwojowym (B+R) w fazach Proof-of-Principle i Proof-of-Concept, czyli najwcześniejszych fazach w rozwoju projektu.

Ogólna konstrukcja programu Bridge Alfa polega na tym, iż fundusze Venture Capital udzielają wsparcia i dokonują wejść kapitałowych w projekty, korzystając dodatkowo z niezwrotnego wsparcia ze strony NCBR.

Celem inwestycji funduszy powołanych w ramach Bridge Alfa muszą być projekty z tzw. polskim pierwiastkiem. Oznacza to między innymi, że powstała w wyniku inwestycji spółka musi mieć siedzibę i „centrum kompetencji zarządczych” na terenie Polski oraz realizować tu projekt.

Poniższe definicje przedstawiam w oparciu o informacje zamieszczone w publicznie dostępnej dokumentacji projektowej Bridge Alfa.

Proof-of-Principle (PoP)

Proof-of-Principle (PoP) to faza projektu badawczo-rozwojowego (B+R), która polega na wczesnej (wstępnej) weryfikacji pomysłu, w czasie której realizowane są:

 • badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe,
 • wstępna ocena potencjału projektu B+R,
 • analizy otoczenia konkurencyjnego,
 • zdefiniowanie planu badawczego i pierwszych kamieni milowych rozwoju projektu B+R.

Realizacja tej fazy może, ale nie musi, być realizowana przez fundusz Bridge Alfa w ramach odrębnego podmiotu (spółki).

Proof-of-Concept (PoC)

Proof-of-Concept (PoC) to faza projektu badawczo-rozwojowego (B+R), która następuje po fazie Proof-of-Principle. Ta faza polega na właściwej weryfikacji pomysłu przez fundusz Bridge Alfa.

Obejmuje ona badania przemysłowe i prace rozwojowe, a wyniki (jeśli pozytywne) w typowych sytuacjach umożliwią:

 • pełne zgłoszenie patentowe lub
 • przejście do fazy międzynarodowej zgłoszenia pierwszeństwa w trybie PCT lub
 • komercyjne wykorzystanie wyniku tego projektu.

Ze względu na bardziej zaawansowany etap prac faza PoC zwykle realizowana jest przez prawnie wyodrębniony podmiot dedykowany do realizacji takiego projektu (np. spółkę z o.o.).

Konstrukcja funduszu NCBR Bridge Alfa

Konstrukcje funduszu działające w ramach Bridge Alfa różniły się od siebie w zależności od poszczególnych konkursów ogłaszanych przez NCBR.

Dofinansowanie inwestycji przez NCBR stanowi czterokrotność kwoty inwestowanej przez fundusz Bridge Alfa.

Innymi słowy, kwota, którą otrzymuje projekt inwestycyjny wybrany przez fundusz, w 80% pochodzi od NCBR. Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 200 tysięcy EUR.

Budżet funduszu składa się z budżetu operacyjnego i budżetu inwestycyjnego.

Budżet operacyjny funduszu Bridge Alfa obejmuje:

1). koszty wynagrodzeń członków zespołu funduszu,
2). koszty administracyjne funkcjonowania funduszu, w tym również koszty promocji i monitorowania,
3). koszty analiz projektów B+R,
4). badania technologiczne.

Cześć budżetu operacyjnego funduszu Bridge Alfa musi być przeznaczona na wsparcie pomysłodawcy w zakresie działań B+R w fazie PoP.

Budżet inwestycyjny funduszu Bridge Alfa to wydatki związane z inwestycją w dany projekt.

Może ona przyjąć formę wsparcia pomysłodawcy czy zespołu pomysłodawców poprzez umowę o współpracy w fazie Proof-of-Principle oraz typowego wejścia kapitałowego w spółkę w fazie Proof-of-Concept.

Bridge Alfa NCBR 2016

Pełna nazwa konkursu ogłoszonego przez Fundusze Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) to:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014- 2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: „Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa”.

Wyniki tego konkursu zostały ogłoszone przez NCBR w 2016 roku. W ramach omawianego konkursu NCBR wyłonił 23 fundusze VC. Łączna kwota dofinansowania w ramach tego konkursu wyniosła to 508 milionów złotych.

W tej rundzie Bridge Alfa łączne zaangażowanie finansowe funduszu w jeden projekt (fazy PoP i PoC) nie mogło normalnie przekroczyć 1 milionów złotych.

W przypadkach uzasadnionych i umotywowanych przez fundusz Bridge Alfa i za zgodą NCBR, wartość wejścia kapitałowego mogła być zwiększona o maksymalnie 2 miliony złotych (łącznie nie więcej niż 3 miliony).

Ta sytuacja uległa zmianie na początku drugiej połowy 2018 roku. PO tych zmianach piszę szeroko poniżej przy okazji komentarza dotyczącego edycjii trzeciej konkursy, czyli Bridge Alfa NCBR 2017.

Inwestycja funduszu w fazę Proof-of-Principle nie wymaga zgody NCBR, jeśli kwota takiej inwestycji (tzw. udzielanego wsparcia) nie przekracza 50 tysięcy złotych.

Niektóre z wyłonionych funduszy to „Alfy” z pierwszej edycji programu Bridge Alfa, a inne to nowe podmioty, ale z zespołami mającymi doświadczenie z tych pierwszych „Alf”.

Wejścia kapitałowe powinny być dokonane prze fundusze Bridge Alfa w okresie nie dłuższym niż 5 lat, choć ten okres zależy od przyjętej strategii konkretnego funduszu.

Lista funduszy Bridge Alfa NCBR 2016

Poniżej przedstawiam listę funduszy, które zostały wyłonione w ramach konkursu ogłoszonego przez NCBR oraz zarekomendowane do podpisania umowy o dofinansowanie w ramach Bridge Alfa w 2016 roku.

TeamVest Alfa (umowa rozwiązana)

Całkowity budżet funduszu: 30 mln złotych
Koncentracja branżowa: m.in. sektor nowych materiałów, bio-rolnictwo i przetwarzanie żywności oraz ICT

LQT Fund II

Całkowity budżet funduszu: 30 mln złotych
Koncentracja branżowa: szeroko pojęte technologie poprawiające jakość życia w obliczu transformacji demograficznej

Augere Health Food Fund

Całkowity budżet funduszu: 30 mln złotych
Koncentracja branżowa: szeroko rozumiana branża spożywcza oraz produktów i usług prozdrowotnych

Speedup Bridge Alfa

Całkowity budżet funduszu: 30 mln złotych
Koncentracja branżowa: w szerokim znaczeniu innowacje technologiczne w zakresie oprogramowania i hardware

Polski Instytut Badań i Rozwoju Inwestycje

Całkowity budżet funduszu: 30 mln złotych
Koncentracja branżowa: m.in. nowe materiały, procesy ich wytwarzania z naciskiem na inżynierię chemiczną i procesową

Kvarko

Całkowity budżet funduszu: 30 mln złotych
Koncentracja branżowa: sektora biogospodarki rolno-spożywczej oraz sektorów leśno-drzewnego i środowiskowego

Xplorer Fund

Całkowity budżet funduszu: 30 mln złotych
Koncentracja branżowa: Internet rzeczy (Internet of Things, IoT)

Infini

Całkowity budżet funduszu: 30 mln złotych
Koncentracja branżowa: projekty o charakterze technologicznym oraz life science

BlueLab

Całkowity budżet funduszu: 30 mln złotych
Koncentracja branżowa: m.in. automatyzacja/robotyka/urządzenia b2b

Innoventure

Całkowity budżet funduszu: 30 mln złotych
Koncentracja branżowa: innowacyjne technologie i procesy przemysłowe.

Akcelerator Technologiczny Gliwice

Całkowity budżet funduszu: 30 mln złotych
Koncentracja branżowa: innowacyjne technologie i procesy przemysłowe.

StartVenture@Poland 2

Całkowity budżet funduszu: 30 mln złotych
Koncentracja branżowa: m.in. innowacyjne technologie i procesy przemysłowe

Vistula Bioventure Polska

Całkowity budżet funduszu: 30 mln złotych
Koncentracja branżowa: branża zdrowia i nauki o życiu

Bridge Alfa by YouNick Mint

Całkowity budżet funduszu: 30 mln złotych
Koncentracja branżowa: inżynieria medyczna, leki, biotechnologie, chemia materiałowa, ICT, elektronika na polimerach, technologie kreacyjne

Alfabeat ALFA

Całkowity budżet funduszu: 30 mln złotych
Koncentracja branżowa: technologie informatyczne

Data Invest

Całkowity budżet funduszu: 15 mln złotych
Koncentracja branżowa: technologie big data z głównymi obszarami zainteresowania: branża finansowa (fintech), bezpieczeństwa IT, technologiczna, SaaS, Internet Rzeczy, sztuczna inteligencja

Impera Alfa

Całkowity budżet funduszu: 30 mln złotych
Koncentracja branżowa: m.in. innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego

NEX INVEST

Całkowity budżet funduszu: 30 mln złotych
Koncentracja branżowa: szeroko rozumiana energetyka

Leonardo Fund

Całkowity budżet funduszu: 20 mln złotych
Koncentracja branżowa: miedzy innymi innowacyjne technologie i procesy przemysłowe oraz zdrowe społeczeństwo

AgriTech Hub

Całkowity budżet funduszu: 30 mln złotych
Koncentracja branżowa: dedykowany sektorowi rolno-spożywczemu

SImpact Fund

Całkowity budżet funduszu: 30 mln złotych
Koncentracja branżowa: inwestycje w różne branże o charakterze social impact

Leonarto

Całkowity budżet funduszu: 30 mln złotych
Koncentracja branżowa: m.in. innowacyjne technologie i procesy przemysłowe oraz zdrowe społeczeństwo

Prometeia Innovation Fund

Całkowity budżet funduszu: 30 mln złotych
Koncentracja branżowa: rozwiązania z szeroko pojętego obszaru tzw. internetu rzeczy (internet of things, IoT)

NCBR Bridge Alfa 2017

W ramach trzeciego konkursu Bridge Alfa NCBR wyłonił 57 fundusze Venture Capital. Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania to blisko 1,88 mld złotych (informacja NCBR z 31 października 2018 roku).

Wstępne konkursy wyniki zostały ogłoszone przez NCBR w grudniu 2017 roku, ale pełna lista została ogłoszona w 2018 roku. Nabór do tej edycji programu Bridge Alfa został przeprowadzany w pierwszej połowie października 2017 roku.

Poniżej krótko się odniosę do dwóch kwestii związanych z tą edycją programu Bridge Alfa, które wywołały wiele kontrowersji, czyli:

 • prawo pierwszeństwa NCBR,
 • zmiana maksymalnej kwoty inwestycji na 1 projekt.

Prawo pierwszeństwa dla NCBR

W odróżnieniu od poprzednich edycji Bridge Alfa, w tej edycji NCBR przyznał sobie prawo pierwszeństwa w obszarze przejęcia udziałów w firmie czy własnosci intelektualnej takiej firmy. W ramach tego prawa NCBR może również wyznaczyć podmiot, który dokona takiego wykupu.

Ogólnie, prawo pierwszeństwa polega na tym, iż jeden ze wspólników spółki ma prawo odkupu udziałów, które zamierza sprzedać inny wspólnik. Cena odkupu tych udziałów przez wspólnika z prawem pierwszeństwa to cena zaoferowana przez potencjalnego kupującego.

Samo prawo jest dość szeroko stosowane i akceptowane na rynku inwestycji VC. Zawsze jest ono przedmiotem negocjacji pomiędzy stronami. Uzgodnienie szczegółowej procedury i roli stron, a następnie zapisanie tego prawa w umowie inwestycyjnej i umowie spółki jest często bardzo trudne.

W przypadku „prawa pierwszeństwa”, które przyznał sobie NCBR, występuje problem dotyczący ceny wykupu udziałów. Cena wykupu ma być oparta nie o cenę, wynikającą z potencjalnej transakcji, ale o wycenę przeprowadzaną przez zaakceptowanego przez NCBR specjalistę w obszarze wycen.

Z teorii i praktyki rynkowej wynika, że wycena firmy nie może być utożsamiana z  ceną, która jest ustalana w ramach negocjacji pomiędzy stronami. Dodatkowo, wartość firmy nie jest wartością obiektywną i zależy od wielu czynników, w tym również na przykład od tego kim jest strona przejmująca.

W praktyce, „wycena” i cena, wynikająca z transakcji przejecia, mogą się istotnie od siebie różnić.

Tak sformułowane prawo pierwszeństwa może istotnie pogorszyć sytuację negocjacyjną funduszu podczas rozmów z potencjalnymi inwestorami dotyczących wyjścia kapitałowego (exit) funduszu Bridge Alfa z danego projektu inwestycyjnego.

Ograniczenie kwoty maksymalnej inwestycji na jeden projekt

Na początku sierpnia 2018 roku NCBR poinformował fundusze o istotnej zmianie w programie Bridge Alfa.

Zmiana ta polegała na zmniejszeniu maksymalnej kwoty inwestycji funduszu przypadającej na jeden projekt.

Według zasad konkursowych, maksymalna kwota inwestycji na jeden projekt wynosiła 3 mln złotych. Nowa maksymalna kwota inwestycji przypadająca na jeden projekt to 250 tysięcy euro, czyli około 1 mln złotych.

Wcześniej maksymalna kwota wsparcia ze strony NCBR na jeden projekt inwestycyjny wynosiła 2,4 mln złotych, a teraz 200 tysięcy euro, czyli około 850 tysięcy złotych.

Zmiana ta została ogłoszona przez NCBR już po przedstawieniu wyników konkursu.

NCBR tłumaczył ją jako rezultat dostosowania się prawa polskiego do zmian w prawie Unii Europejskiej (środki programu Bidge Alfa pochodzą z Unii Europejskiej).

Takie uzasadnienie powoduje co najmniej dwie wątpliwości:

 • Czy tych zmian NCBR nie powinno uwzględnić w dokumentacji konkursowej? Ustanawianie prawa w UE to proces długotrwały, charakteryzujący się jawnością.
 • Czy interpretacja, którą przyjął NCBR jest prawidłowa? Wiele kancelarii prawnych podważało ścieżkę interpretacji przyjętą przez NCBR.

Wpływ zmiany maksymalnej kwoty na inwestycję w fundusze Bidge Alfa

Zmiany, które nastąpiły, mogą negatywnie wpłynąć na kalkulację rentowności funduszu Bridge Alfa oraz poziomu ryzyka inwestorów funduszu.

W związku z wprowadzonymi zmianami w programie Bridge Alfa pojawiają się co najmniej trzy problemy:

 • nieuniknione zwiększenie kosztów operacyjnych funduszu i jego inwestorów,
 • liczba potencjalnych celów inwestycyjnych w niektórych branżach będzie niewystarczająca,
 • niska kwota inwestycji per projekt będzie dyskwalifikować projekty z części branż.

Poniżej odniosę się pokrótce do przytoczonych przeze mnie problemów.

Wzrost kosztów i ryzyka po stronie funduszu i jego inwestorów

Zmniejszenie maksymalnej kwoty inwestycji funduszu Bridge Alfa na projekt oznacza zwiększenie liczby projektów, w które fundusz musi zainwestować (zakładam, że całkowita kwota na inwestycje pozostaje bez zmian).

Można ogólnie stwierdzić, iż przeciętny fundusz Bridge Alfa będzie musiał zainwestować w około 3 razy więcej projektów niż przedstawił w dokumentacji konkursowej.

Konkretna liczba inwestycji będzie zależała od specyfiki założeń przyjętych przez fundusz w strategii i polityce inwestycyjnej. Przykładowo, znaczenie będzie miał podział inwestycji pomiędzy fazami PoP i PoC.

Dla wielu funduszy Bridge Alfa przeprowadzenie inwestycji w zwiększoną liczbę projektów nie będzie możliwa ze względu na specyfikę branży.

Przykładowo, mam duże wątpliwości czy w Polsce znajdzie się wystarczająco dużo projektów związanych z Life Science.

Zmniejszenie maksymalnej kwoty inwestycji funduszu Bridge Alfa na projekt oznacza, że fundusz musi przeprowadzić szersze działania związane z poszukiwaniem i selekcją projektów inwestycyjnych.

Te szersze działania oznaczają wyższe koszty, a te nie zostały uwzględnione w budżetach operacyjnych funduszy przedstawianych w konkursie.

O sposobie poszukiwania projektów inwestycyjnych przez fundusze VC (tzw. lejek) pisałem między innymi w dwóch tekstach:

Wyższe koszty i więcej czasu

Poszukiwanie projektów, które znajdują się w fazach PoP i PoC, charakteryzuje się wyższymi kosztami niż  w przypadku projektów na późniejszych fazach rozwoju, czyli tzw. startupów.

Wynika między innymi z tego, że inwestycje w prace badawczo-rozwojowe wymagają od funduszu przyjęcia bardziej aktywnej postawy w procesie poszukiwania projektów niż w przypadku projektów w późniejszych fazach rozwoju.

Część z potencjalnych projektodawców to osoby związane ze środowiskiem naukowym, których wiedza o inwestycjach kapitałowych i zasadach działania funduszy Venture Capital jest, oględnie mówiąc, bardzo ograniczona.

Powoduje to, że „pozyskanie” takiego projektu inwestycyjnego i „zamknięcie dealu” przez fundusz wymaga dodatkowego czasu.

Dodatkowo, dla wielu branż, kwota inwestycji funduszu Bridge Alfa na poziomie 1 miliona złotych nie będzie uzasadniona ekonomicznie.

Przykładem mogą być projekty z obszaru Life Science, branży energetycznej czy projektów związanych z ochroną środowiska.

Lista funduszy Bridge Alfa 2017

Poniżej przedstawiam pełną listę funduszy, które zostały wyłonione w ramach tego konkursu. Do opisu strategii inwestycyjnych części funduszy Bridge Alfa wykorzystałem między innymi dostępne informacje publikowane na stronach NCBR.

Według informacji przedstawionych przez NCBR umowy podpisało 50 z 57 wyłonionych w konkursie funduszy.

HUMAN ALFA SP. Z O.O.

Tytuł projektu: Human Alfa-wspieramy liderów nowej industrializacji przyjaznej człowiekowi
Wnioskowana kwota dofinansowania: 31 680 000,00 zł
Koszt całkowity projektu: 39 600 000,00 zł

Fundusz poszukuje projektów z szeroko pojętej branży ochrony zdrowia, energii odnawialnej, automatyzacji oraz robotyki procesów przemysłowych.

WOJCIECH BURKOT SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Tytuł projektu: Inwestycje w projekty B+R za pośrednictwem ASI Bitspiration Booster – Bridge Alfa.
Wnioskowana kwota dofinansowania: 40 000 000,00 zł
Koszt całkowity projektu: 50 000 000,00 zł

Fundusz koncentruje się w szczególności, ale nie wyłącznie, na następujących obszarach: sztuczna inteligencja, internet rzeczy, uczenie maszynowe, technologie finansowe, biotechnologia, technologie medyczne.

BIB ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Tytuł projektu: Ekstraktor nowoczesnych polskich BioInfo-technologii o globalnym potencjale – skuteczne Smart Money wdrażające unikatowe projekty B+R w celu spotęgowania ich wartości rynkowej
Wnioskowana kwota dofinansowania: 32 000 000,00 zł
Koszt całkowity projektu: 40 000 000,00 zł

Fundusz inwestuje przede wszystkim w następujące obszary: biotechnologia, technologia chemiczna i farmaceutyczna, ekologiczna energia, wysokie technologie, technologie medyczne i informatyka (w tym fintech).

„HYPERION ALFA” SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Tytuł projektu: Hyperion Alfa – fundusz wparcia innowacyjnych projektów high-tech w fazach Proof of Principle i Proof of Concept
Wnioskowana kwota dofinansowania: 27 840 000,00 zł
Koszt całkowity projektu: 34 800 000,00 zł

IGS INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Tytuł projektu: IGS Investment – wsparcie finansowo-doradcze najlepszych polskich projektów B+R we wczesnych fazach Proof-of-Concept i Proof-of-Principle.
Wnioskowana kwota dofinansowania: 24 000 000,00 zł
Koszt całkowity projektu: 30 000 000,00 zł

POLISH RESEARCH INNOVATION VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Tytuł projektu: PRIV – kluczowy podmiot ekosystemu finansowania B+R w obszarze life science oraz produkcji i magazynowania energii
Wnioskowana kwota dofinansowania: 39 999 997,00 zł
Koszt całkowity projektu: 49 999 997,00 zł

ABAN ALFA FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Tytuł projektu: ABAN ALFA FUND jako Fundusz łączący (i) najskuteczniejsze praktyki wspierania rozwoju technologicznych start-upów z (ii) know-how odnoszących sukcesy rynkowe przedsiębiorców i zespołu Funduszu w celu wieloaspektowego wsparcia projektów B+R wywodzącym się ze środowiska polskich jednostek naukowych i umożliwienia ich skutecznej komercjalizacji
Wnioskowana kwota dofinansowania: 32 000 001,60 zł
Koszt całkowity projektu: 40 000 002,00 zł

Główne obszary inwestycji tego funduszu Bridge Alfa to:

 • Technologie inżynierii medycznej, w tym  biotechnologie medyczne,
 • Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej,
 • Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska,
 • Przetwórstwo żywności ze szczególnym,
 • Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach,
 • Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych.

ENERFUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W LUBINIE

Tytuł projektu: Enerfund – high risk capital for energy/smart city/new materials innovations.
Wnioskowana kwota dofinansowania: 30 000 000,00 zł
Koszt całkowity projektu: 37 500 000,00 zł

Funduszu koncentruje się na innowacjach możliwe do wdrożenia w ramach gałęzi przemysłu związanych przede wszystkim z (1) energetyką, (2) poprawą komfortu życia w miastach, (3) wykorzystaniem inteligentnych materiałów, czy (4) ochroną środowiska.

MEDINICE SPÓŁKA AKCYJNA

Tytuł projektu: Fundusz MediAlfa
Wnioskowana kwota dofinansowania: 20 000 000,00 zł
Koszt całkowity projektu: 25 000 000,00 zł

Fundusz inwestuje w projekty z obszaru lifescience do zastosowania w kardiologii i kardiochirurgii.

EPIC ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Tytuł projektu: Epic Alfa fundusz zaawansowanych technologii w fazie PoP i PoC
Wnioskowana kwota dofinansowania: 32 000 000,00 zł
Koszt całkowity projektu: 40 000 000,00 zł

Ten fundusz Bridge Alfa inwestuje w obszarach nowoczesnych technologii materiałowych, Internet of Things (IoT), rozwiązań dla energetyki oraz technologii przetwarzania danych i komunikacji (ICT).

EVIG ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Tytuł projektu: EVIG Alfa jako wsparcie inwestycyjne projektów technologicznych o charakterze badawczo-rozwojowym, we wczesnej fazie, wywodzących się z polskiego środowiska akademickiego i posiadających potencjał komercjalizacji na skalę światową
Wnioskowana kwota dofinansowania: 39 840 000,00 zł
Koszt całkowity projektu: 49 800 000,00 zł

Fundusz koncentruje się na projektach w ramach Internetu Rzeczy dedykowanych dla branż FinTech, MedTech oraz CleanTech.

TAR HEEL CAPITAL ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Tytuł projektu: Stworzenie Tar Heel Capital ALFA na rzecz wsparcia rozwojowego i inwestycyjnego innowacyjnych przedsięwzięć B+R w fazie Proof of Principle i Proof of Concept
Wnioskowana kwota dofinansowania: 20 000 000,00 zł
Koszt całkowity projektu: 25 000 000,00 zł

Obszary inwestycji tego funduszu Bridge Alfa to między innymi: inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne, inteligentne technologie kreacyjne, cloud computing.

SATUS PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Tytuł projektu: Alfa Games – B+R+Games
Wnioskowana kwota dofinansowania: 40 000 000,00 zł
Koszt całkowity projektu: 50 000 000,00 zł

156 CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Tytuł projektu: 156 Capital Alfa
Wnioskowana kwota dofinansowania: 40 000 000,00 zł
Koszt całkowity projektu: 50 000 000,00 zł

EDTECHHUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ

Tytuł projektu: Edukacja zmienia świat – EdTechHub – fundusz oferujący wsparcie projektów badawczo-rozwojowych, dedykowany sektorowi technologii edukacyjnych inwestujący w działania B+R w fazach PoP i PoC
Wnioskowana kwota dofinansowania: 28 800 000,00 zł
Koszt całkowity projektu: 36 000 000,00 zł

Specjalizacją funduszu są technologie w edukacji, a szczególnie projekty, w których nowe technologie wspierają procesy zdobywania wiedzy i umiejętności.

SCANDERIA VENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Tytuł projektu: Scanderia Venture – Inkubator projektów B+R w sektorach life science, IoT, ICT
Wnioskowana kwota dofinansowania: 38 400 000,00 zł
Koszt całkowity projektu: 48 000 000,00 zł

Funduszposzukuje projektów z obszaru: Life Science, urządzeń medycznych, Internetu Rzeczy, Wirtualnej Rzeczywistości oraz technologii ICT.

SCIENCE.FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Tytuł projektu: Sciecne.Fund, prawdziwy biznes zaczyna się od nauki
Wnioskowana kwota dofinansowania: 20 000 000,00 zł
Koszt całkowity projektu: 25 000 000,00 zł

Fundusz inwestuje w nowe technologie w medycynie, a w tym między innymi z zakresu: bioinformatyki, Informatycznych narzędzi medycznych oraz telemedycyny.

PLATINUM ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Tytuł projektu: Innowacyjne technologie poprawiające efektywność i jakość opieki medycznej
Wnioskowana kwota dofinansowania: 36 000 000,00 zł
Koszt całkowity projektu: 45 000 000,00 zł

Fundusz koncentruje się na obszarze Life Science (np. pomiar otoczenia człowieka z wykorzystaniem technologii i danych pochodzących z urządzeń zainstalowanych w otoczeniu), a w tym między innymi:

 • technologie inżynierii medycznej
 • sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe
 • inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne
 • inteligentne technologie kreacyjne

TREDECIM ASSET MANAGMENT S.A.

Tytuł projektu: Tredecim Innovation Fund – wsparcie projektów B+R
Wnioskowana kwota dofinansowania: 40 000 000,00 zł
Koszt całkowity projektu: 50 000 000,00 zł

Fundusz inwestuje w Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne, a w tym między innymi: Internet of Things, Cyberbezpieczeństwo, Uczenie maszynowe, Sztuczna inteligencja, Przetwarzanie i zarządzanie dużymi zbiorami danych (BIG data), Analiza danych zgromadzonych w chmurach oraz optymalizacja efektywności i szybkości pracy chmur obliczeniowych.

MEDVENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Tytuł projektu: Rozwój młodych innowacyjnych przedsiębiorstw rozwijających technologie medyczne oraz teleinformatyczne dla ochrony zdrowia
Wnioskowana kwota dofinansowania: 40 000 000,00 zł
Koszt całkowity projektu: 50 000 000,00 zł

OPTY VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Tytuł projektu: Fundusz OPTY VENTURES na rzecz wsparcia i rozwoju innowacyjnych projektów B+R w fazie Proof of Principle i Proof of Concept.
Wnioskowana kwota dofinansowania: 32 000 000,00 zł
Koszt całkowity projektu: 40 000 000,00 zł

Ten fundusz Bridge Alfa będzie finansował projekty w obszarach: MedTech, Biotech / Life Science, Digital Healthcare oraz oportunistycznie w innych branżach.

INVENTO CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Tytuł projektu: Utworzenie funduszu lnvento Capital inwestującego w projekty badawczo-rozwojowe
Wnioskowana kwota dofinansowania: 28 800 000,00 zł
Koszt całkowity projektu: 36 000 000,00 zł

POLSKI FUNDUSZ AKCELERACYJNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Tytuł projektu: Finansowanie projektów B+R z Polskim pierwiastkiem przez Polski Fundusz Akceleracyjny w ramach programu „BRidge Alfa” finansowanego ze środków w ramach Działania 1.3 „Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020
Wnioskowana kwota dofinansowania: 40 000 000,00 zł
Koszt całkowity projektu: 50 000 000,00 zł

VC LINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Tytuł projektu: VC LINK – Fundusz Alfa inwestujący w projekty B+R dla zastosowań przemysłowych
Wnioskowana kwota dofinansowania: 39 999 000,00 zł
Koszt całkowity projektu: 49 998 750,00 zł

Fundusz inwestuje w projekty z obszaru inżynierii materiałowej, fizyki, chemii, elektrotechniki, elektroniki, informatyki i automatyki przemysłowej, których wyniki mogą być zastosowane między innymi w przemyśle energetycznym, AGD, motoryzacyjnym, tworzyw sztucznych czy medycznym.

TECH-IMPACT FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Tytuł projektu: „Prace B+R realizowane ze wsparciem funduszy kapitałowych”
Wnioskowana kwota dofinansowania: 36 000 000,00 zł
Koszt całkowity projektu: 45 000 000,00 zł

Ten fundusz Bridge Alfa poszukuje projektów z zakresu IT w połączeniu hardware’u i software’u.

303 INNOVATION FUND SP. Z O.O.

Tytuł projektu: 303 lnnovation Fund
Wnioskowana kwota dofinansowania: 40 000 000,00 zł
Koszt całkowity projektu: 50 000 000,00 zł

GT TECHNOLOGIES SP. Z O.O.

Tytuł projektu: GT Technologies
Wnioskowana kwota dofinansowania: 40 000 000,00 zł
Koszt całkowity projektu: 50 000 000,00 zł

Ten fundusz Bridge Alfa inwestuje w branżach chemii przemysłowej, pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystywania surowców naturalnych, energetyki i elektroenergetyki, gospodarki wodno-ściekowej, zarządzania odpadami, biomateriałów i biochemii, edukacji, efektywne lub odnawialne źródeł energii (EEC, Energy Environment Cleantech).

DISCOVERY VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Tytuł projektu: Discovery Ventures / BRIdge Alfa wypełnienie luki podażowej projektów w obszarze Quality of life poprzez inwestycje w projekty w fazie PoP i PoC
Wnioskowana kwota dofinansowania: 39 360 000,00 zł
Koszt całkowity projektu: 49 200 000,00 zł

Discovery Ventures inwestuje w projekty należące do obszaru QUALITY OF LIFE, a w tym między innymi w zakresie: zdrowia społecznego, leków, suplementów diety, materiałów leczniczych, urządzeń medycznych, ponadto nanotechnologie, biosensory i inteligentne sieci sensoryczne (IoT), systemy informatyczne, sztuczna inteligencja, machine learning, analiza big data, których zastosowanie podnosi jakość życia.

GREEN ALPHA SP. Z O. O.

Tytuł projektu: Green Alpha – akcelerator zielonych technologii.
Wnioskowana kwota dofinansowania: 40 000 000,00 zł
Koszt całkowity projektu: 50 000 000,00 zł

Fundusz koncentruje się przede wszystkim na innowacyjnych technologiach, procesach i produktach sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego. Dodatkowo, w kręgu zainteresowania funduszu są następujące obszary:

 • technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne,
 • diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej,
 • innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego,
  żywność wysokiej jakości,
 • sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe,
 • automatyzacja i robotyka procesów technologicznych,
 • wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii,
 • wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty.

INNOLOGIC SEED FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Tytuł projektu: InnoLogic Fund – finansowanie polskich projektów badawczo-rozwojowych w fazie PoP i PoC
Wnioskowana kwota dofinansowania: 23 040 000,00 zł
Koszt całkowity projektu: 30 000 000,00 zł

BLITE FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Tytuł projektu: Blite Fund – Fundusz wspierający finansowo i merytorycznie innowacyjne projekty badawczo-rozwojowe w obszarze Inteligentnych technologii kreacyjnych – gier wideo i multimediów
Wnioskowana kwota dofinansowania: 20 000 000,00 zł
Koszt całkowity projektu: 25 000 000,00 zł

ETGK BRIDGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Tytuł projektu: ETGK Bridge – fundusz wparcia projektów B+R w fazach Proof of Principle i Proof of Concept
Wnioskowana kwota dofinansowania: 39 984 000,00 zł
Koszt całkowity projektu: 49 980 000,00 zł

Ten fundusz Bridge Alfa koncentruje się na następujących obszarach  minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku), jak i wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty.

LIFE VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ

Tytuł projektu: Life Ventures
Wnioskowana kwota dofinansowania: 40 000 000,00 zł
Koszt całkowity projektu: 50 000 000,00 zł

BRIDGE ALFA PLUS BY GO ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Tytuł projektu: BRIDGE ALFA PLUS – wsparcie innowacyjnych projektów B+R
Wnioskowana kwota dofinansowania: 18 500 000,00 zł
Koszt całkowity projektu: 25 000 000,00 zł

PION TECHVENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Tytuł projektu: Pion Techventures – Fundusz zajmujący się wsparciem projektów B+R opartych o materiały, oprogramowanie i urządzenia w ochronie zdrowia.
Wnioskowana kwota dofinansowania: 39 999 999,98 zł
Koszt całkowity projektu: 49 999 999,99 zł

Fundusz inwestuje w nowe technologie, których zadaniem jest zwiększenie bezpieczeństwa oraz ochrona zdrowia.

RDS FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Tytuł projektu: Nowa Ziemia Obiecana Seed Fund
Wnioskowana kwota dofinansowania: 39 360 000,00 zł
Koszt całkowity projektu: 49 200 000,00 zł

AMPLO VC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Tytuł projektu: AMPLO VC – fundusz wsparcia projektów w fazie Proof of Principle i Proof of Concept
Wnioskowana kwota dofinansowania: 50 000 000,00 zł
Koszt całkowity projektu: 40 000 000,00 zł

Fundusz inwestuje w projekty z następujących obszarów:

 • Automatyka i Robotyka,
 • ICT/IT (IoT, Big Data, Machine Learning),
 • Innowacyjne Materiały.

SCITECH FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Tytuł projektu: Scitech Fund – technologie przyszłości
Wnioskowana kwota dofinansowania: 32 000 000,00 zł
Koszt całkowity projektu: 40 000 000,00 zł

SPACE BRIDGE SP. Z O.O.

Tytuł projektu: Space Bridge Fund
Wnioskowana kwota dofinansowania: 35 728 000,00 zł
Koszt całkowity projektu: 44 660 000,00 zł

HEYKA CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Tytuł projektu: Wsparcie rozwoju innowacyjnych projektów i młodych przedsiębiorstw technologicznych opracowujących nowatorskie rozwiązania w obszarach sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, inteligentnych miast oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych
Wnioskowana kwota dofinansowania: 40 000 000,00 zł
Koszt całkowity projektu: 50 000 000,00 zł

Ten fundusz Bridge Alfa będzie poszukiwał projektów między innymi z następujących obszarów: rozwiązania Internetu Rzeczy (Internet of Things), inteligentne usługi dla mieszkańców, technologie służące wspomaganiu procesów decyzyjnych, analiza danych zgromadzonych w chmurach, analiza obrazów wideo w celu automatycznej detekcji obiektów i zdarzeń, optymalizacja analizy informacji wizualnej, rozpoznawanie emocji, zachowań i gestów, rzeczywistość rozszerzona, komunikacja akustyczna i głosowa.

PROPRIMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Tytuł projektu: Utworzenie wehikułu inwestycyjnego PROPRIMUS wspierającego realizację Projektów B+R w fazie preseed w obszarze innowacyjnych technologii i procesów przemysłowych
Wnioskowana kwota dofinansowania: 29 700 000,00 zł
Koszt całkowity projektu: 37 440 000,00 zł

SEEDSTONE LI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ASI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Tytuł projektu: SpeedUp SeedStone – fundusz wspierający innowacyjne projekty technologiczne ukierunkowane na rynek Technologii Finansowych, Sportu, MediaTech i MarTech.
Wnioskowana kwota dofinansowania: 30 849 673,20 zł
Koszt całkowity projektu: 38 562 091,50 zł

Fundusz z grupy SpeedUp koncentruje się na innowacjach bezpośrednio opartych o technologie związane z przetwarzaniem obrazu, dźwięku, tekstu oraz technologię sztucznej inteligencji związanych między innymi z rynkiem technologii finansowych, cyber-bezpieczeństwa, sportu (wliczając w to e-sport) oraz technologii związanych z mediami i marketingiem.

FINDUSTRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Tytuł projektu: Wsparcie projektów B+R w ramach koncepcji Industry 4.0 i w rolnictwie jako obszarach kluczowych dla stabilnego rozwoju polskiej gospodarki
Wnioskowana kwota dofinansowania: 24 000 000,00 zł
Koszt całkowity projektu: 30 000 000,00 zł

Fundusz Bridge Alfa koncentruje się na obszarze Industry 4.0 (Przemysł 4.0), a w tym między innymi:

 • automatyzacja i robotyka procesów technologicznych
 • inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne
 • innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego w ramach grupy określonej jako biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa.

IQ ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Tytuł projektu: IQ Alfa – podmiot inwestycyjny, którego celem jest wspieranie projektów naukowych i badawczo – rozwojowych o wysokim potencjale komercjalizacji.
Wnioskowana kwota dofinansowania: 30 720 000,00 zł
Koszt całkowity projektu: 38 400 000,00 zł

SPINAKER ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Tytuł projektu: Spinaker Alfa – fundusz typu proof of concept, oferujący wsparcie merytoryczne i inwestycyjne dla projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed, inwestujący w Projekty B+R znajdujące się w fazach PoP i PoC.
Wnioskowana kwota dofinansowania: 40 000 000,00 zł
Koszt całkowity projektu: 50 000 000,00 zł

Ten fundusz Bridge Alfa koncentruje się na obszarach: FinTech, CleanTech, HealthTech, ICT.

WHITE SUMMIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Tytuł projektu: White Summit stawiamy na innowacyjny przemysł przyszłości w obszarach: Industry 4.0 i Nowe zaawansowane materiały
Wnioskowana kwota dofinansowania: 39 540 000,00 zł
Koszt całkowity projektu: 49 425 000,00 zł

MEDICAL RESEARCH CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Tytuł projektu: Finansowanie i wsparcie akceleracji przedsiębiorstw rozwijających innowacje w obszarze nauk o życiu na potrzeby ochrony zdrowia
Wnioskowana kwota dofinansowania: 40 000 000,00 zł
Koszt całkowity projektu: 50 000 000,00 zł

BTM INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Tytuł projektu: Fundusz proof of concept dla projektów B+R z obszaru bio-tech-med.
Wnioskowana kwota dofinansowania: 20 000 000,00 zł
Koszt całkowity projektu: 25 000 000,00 zł

Fundusz BTM INVESTMENTS poszukuje projektów z obszaru Life Science.

VBV ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Tytuł projektu: Aktywne wsparcie komercjalizacji wynalazków z branży zdrowie oraz nauki o życiu
Wnioskowana kwota dofinansowania: 24 000 000,00 zł
Koszt całkowity projektu: 30 000 000,00 zł

Ten fundusz Bridge Alfa poszukuje projektów z obszaru Biotechnologii Medycznych, a w tym między innymi: terapeutyki (projekty lekowe, szczepionki) oraz metody diagnostyczne, np. markery wykorzystywane do diagnostyki chorób oraz narzędzia biotechnologiczne (rozwiązania platformowe) do szerokiego wykorzystania w nowoczesnym przemyśle farmaceutycznym i biotechnologicznym oraz w zakresie urządzeń medycznych i nanomateriałów do wykorzystania w medycynie, chirurgii lub biotechnologii.

KALLISTO 34 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Tytuł projektu: Utworzenie funduszu inwestycyjnego typu proof of concept, wspierającego działalność B+R przez inwestycje w innowacyjne projekty z obszaru biotechnologii, oferującego unikalne know-how i wsparcie liderów rynkowych
Wnioskowana kwota dofinansowania: 40 000 000,00 zł
Koszt całkowity projektu: 50 000 000,00 zł

LANTAN SOFTWARE SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Tytuł projektu: Lantan Bridge Alfa – fundusz zalążkowy projektów ICT, logistyki i technologii kreacyjnych
Wnioskowana kwota dofinansowania: 20 000 000,00 zł
Koszt całkowity projektu: 25 000 000,00 zł

Fundusz Bridge Alfa, który między innymi poszukuje projektów o charakterze technologicznym i systemów informatycznych, w szczególności rozwiązania oferowane w modelu SaS.

EMOBIO SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Tytuł projektu: Emobio Alfa – fundusz dedykowany badaniom naukowym w branży e-mobilności
Wnioskowana kwota dofinansowania: 40 000 000,00 zł
Koszt całkowity projektu: 50 000 000,00 zł

POLISH VENTURE FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Tytuł projektu: Wzmocnienie współpracy między jednostkami naukowymi a przemysłem poprzez finansowanie innowacyjnych projektów badawczych na wczesnym etapie rozwoju w sektorze telemedycyny celem ich weryfikacji w procesie PoP i PoC, wsparcia prac B+R oraz efektywnej komercjalizacji
Wnioskowana kwota dofinansowania: 20 000 000,00 zł
Koszt całkowity projektu: 25 000 000,00 zł

Ten fundusz Bridge Alfa poszukuje projektów z obszaru technologii medycznych.

Netrix Ventures Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Wsparcie projektów B+R w fazie preseed przez utworzenie funduszu inwestycyjnego „Netrix Ventures”
Wnioskowana kwota dofinansowania: 40 000 000,00 zł
Koszt całkowity projektu: 50 000 000,00 zł

IMPLICIT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Tytuł projektu: Fundusz typu PoC, komercjalizujący unikalne IP w sektorze elektromobilności
Wnioskowana kwota dofinansowania: 23 040 000,00 zł
Koszt całkowity projektu: 28 800 000,00 zł

Abbeys Fund Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Abbeys Fund – rozwój i komercjalizacja medycznych technologii jutra
Wnioskowana kwota dofinansowania: 23 040 000,00 zł
Koszt całkowity projektu: 30 000 000,00 zł

NXT VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Tytuł projektu: NXT Ventures
Wnioskowana kwota dofinansowania: 34 560 000,00 zł
Koszt całkowity projektu: 43 560 000,00 zł

Data publikacji: 2 października 2018 roku

Data ostatniej aktualizacji: 13 stycznia 2019 roku